Úrokové sadzby

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Sadzby zákonných úrokov sú upravené v § 1000 všeobecného občianskeho zákonníka (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch; ďalej len „ABGB“), sadzby úrokov z omeškania sú upravené v § 1333 ABGB a – v prípade právnych úkonov týkajúcich sa obchodnej činnosti medzi obchodnými spoločnosťami, ako aj medzi obchodnými spoločnosťami a právnickými osobami, ktorí sa riadia verejným právom – v § 456 zákonníka o obchodných spoločnostiach (Unternehmensgesetzbuch; ďalej len „UGB“).

Ustanovenie § 1000 ABGB sa uplatní na úroky, „ktoré sú dohodnuté bez toho, aby bola stanovená ich sadzba, alebo vyplývajú zo zákona“. V § 1000 ods. 2 ABGB sa okrem toho upravujú tie prípady, kedy možno požadovať úroky z úrokov (tzv. zložené úroky).

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Podľa § 1000 ods. 1 ABGB predstavujú zákonné úroky štyri percentá ročne. Uvedené platí aj pre zákonné úroky z omeškania podľa § 1333 ods. 1 ABGB v spojení s § 1000 ods. 1 ABGB. Uvedená úroková sadzba sa použije aj na jednostranné obchodné transakcie.

Pre právne úkony medzi obchodnými spoločnosťami, ako aj medzi obchodnými spoločnosťami a právnickými osobami, ktorí sa riadia verejným právom, platí pri omeškaní úhrady peňažných pohľadávok podľa § 456 UGB sadzba úrokov z omeškania vo výške 9,2 percentuálneho bodu nad tzv. základnou úrokovou sadzbou. Pre príslušný polrok je relevantná základná úroková sadzba, ktorá platí v jeho prvý kalendárny deň. Základnú úrokovú sadzbu možno nájsť na webovom sídle rakúskej národnej banky (Oesterreichische Nationalbank) na adrese http://www.oenb.at v rubrike „Allgemeines“/„WichtigeZinssätze“.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Podľa § 1000 ods. 2 ABGB môže veriteľ peňažnej pohľadávky požadovať zložené úroky, ak sa na tom strany výslovne dohodli. Avšak aj v prípade absencie takejto dohody strán možno požadovať zložené úroky v zákonnej výške štyroch percent ročne, a to odo dňa začatia sporu (od doručenia žaloby žalovanému), ak sa žaloba týka splatných úrokov. Rakúske právo nepozná všeobecný zákaz zložených úrokov.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Uvedené ustanovenia rakúskeho všeobecného občianskeho zákonníka a zákonníka o obchodných spoločnostiach sú bezplatne dostupné na webovom sídle úradu spolkového kancelára (Bundeskanzleramt) (http://www.ris.bka.gv.at/) pod záložkou „Bundesrecht“/„Bundesrechtkonsolidiert“.

Posledná aktualizácia: 05/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.