Úrokové sadzby

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonný úrok je percento, na základe ktorého sa počíta dodatočná suma, ktorú musí zaplatiť dlžník, ktorý svojmu veriteľovi nezaplatil načas.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Zákonný úrok v občianskoprávnych vzťahoch (medzi súkromnými osobami alebo medzi súkromnou osobou a obchodníkom) sa počíta ako 12-mesačná sadzba EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) zvýšená o 2 %.

Obchodné transakcie (t. j. transakcie medzi obchodníkmi a/alebo podnikmi) podliehajú zákonu z 2. augusta 2002 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Táto úroková sadzba sa uplatňuje, ak sa zúčastnené strany transakcie nedohodli inak (zmluvný úrok).

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Šesťmesačná úprava úrokovej sadzby pre obchodné transakcie sa oznamuje v belgickom úradnom vestníku (webové sídlo Belgisch staatsblad – Moniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be/)

Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovom sídle Federálneho verejného úradu pre hospodárstvo (http://economie.fgov.be/)

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Ďalšie bezplatné informácie sa nachádzajú na webovom sídle Federálneho verejného úradu pre hospodárstvo (http://economie.fgov.be/)

Posledná aktualizácia: 10/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.