Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Áno. Zákonný úrok (zakonska kamata) je úroková sadzba, ktorú musí dlžník peňažného záväzku zaplatiť za neuspokojenú pohľadávku peňažnej sumy. Dlžník, ktorý nezaplatí peňažný záväzok, dlhuje preto okrem istiny aj zákonný úrok.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Všeobecným predpisom o zákonnom úroku je zákon o občianskych záväzkoch (Zakon o obveznim odnosima) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 35/05, 41/08, 125/11 a 78/15] – články 29 až 31. Tento zákon sa uplatňuje, pokiaľ osobitný právny predpis pre určité osoby a určité vzťahy nestanovuje inú úpravu. Podľa tohto zákona sa každý polrok stanoví úroková sadzba z omeškania dlhov vyplývajúcich z obchodných zmlúv a zmlúv medzi obchodníkom a osobou verejného práva zvýšením priemernej úrokovej sadzby z úverov schválených nefinančným spoločnostiam na obdobie viac ako jeden rok vypočítaných za referenčné obdobie pred aktuálnym šesťmesačným obdobím o päť percentuálnych bodov a v ostatných vzťahoch o tri percentuálne body.

Priemernú úrokovú sadzbu pre referenčné obdobie určí Chorvátska národná banka (Hrvatska narodna banka), ktorá ju musí zverejniť 1. januára a 1. júla v Úradnom vestníku Chorvátskej republiky (Narodne Novine).

Priemerná úroková sadzba použitá na výpočet zákonných úrokových sadzieb pre aktuálne šesťmesačné obdobie (od 1. januára 2017 do 30. júna 2017) je 4,68 %. Z toho vyplýva, že na obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 je zákonná úroková sadzba z dlhov vyplývajúcich z obchodných zmlúv a zmlúv medzi obchodníkom a osobou verejného práva 9,68 % a pre ostatné vzťahy (napr. vzťahy vyplývajúce zo zmlúv o úvere a iných občianskoprávnych zmlúv, mimozmluvné vzťahy – odškodnenie, bezdôvodné obohatenie) je 7,68 %.

Osobitný právny predpis, ktorý stanovuje zákonnú úrokovú sadzbu pre určité dlhy, je zákon o finančnom podnikaní a vyrovnávaní pred konkurzom (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 a 78/15]. Tento zákon sa vzťahuje na oneskorenie platieb v obchodných transakciách medzi podnikateľmi a podnikateľmi a osobami verejného práva, v ktorých je dlžníkom osoba verejného práva a ktoré vedú k dodaniu tovaru alebo poskytovaniu služieb za finančnú náhradu. Podľa tohto zákona sa zákonný úrok z oneskorenej platby rovná referenčnej sadzbe zvýšenej o osem percentuálnych bodov úrokovej sadzby. Referenčná sadzba sa rovná priemernej úrokovej sadzbe úverov schválených pre nefinančné spoločnosti na obdobie dlhšie ako jeden rok vypočítanej pre referenčné obdobie pred aktuálnym šesťmesačným obdobím a zníženej o tri percentuálne body.

Priemernú úrokovú sadzbu pre referenčné obdobie určí Chorvátska národná banka (Hrvatska narodna banka), ktorá ju musí zverejniť 1. januára a 1. júla v Úradnom vestníku Chorvátskej republiky (Narodne Novine).

Referenčná sadzba použitá na výpočet zákonných úrokových sadzieb pre aktuálne šesťmesačné obdobie (od 1. januára 2017 do 30. júna 2017) je 1,68 %. Z tohto dôvodu je v období od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 zákonná úroková sadzba pre oneskorenie platieb v obchodných transakciách medzi podnikateľmi a podnikateľmi a osobami verejného práva, ktorých dlžníkom je osoba verejného práva, 9,68 %.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Priemernú úrokovú sadzbu pre referenčné obdobie určí Chorvátska národná banka (Hrvatska narodna banka), ktorá ju musí zverejniť 1. januára a 1. júla v Úradnom vestníku Chorvátskej republiky (Narodne novine).

Úradný vestník Chorvátskej republiky, Narodne novine, je dostupný na tejto internetovej adrese: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Úradný vestník Chorvátskej republiky, Narodne novine, je bezplatne dostupný na tejto internetovej adrese: https://narodne-novine.nn.hr/

Posledná aktualizácia: 25/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.