Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Áno. Zákonný úrok z omeškania je úrok, ktorý musí dlžník s peňažným záväzkom zaplatiť za neuspokojenú pohľadávku. Dlžník, ktorý nezaplatí peňažný záväzok, dlhuje preto okrem istiny aj úrok z omeškania.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Všeobecným predpisom o úroku z omeškania je zákon o občianskych záväzkoch (Zakon o obveznim odnosima) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 a 29/18] – články 29 až 31. Tento zákon sa uplatňuje, pokiaľ osobitný právny predpis pre určité osoby a záväzky nestanovuje inú úpravu. Podľa tohto zákona sa každý polrok stanoví zákonný úrok z omeškania zo záväzkov vyplývajúcich z obchodných zmlúv a zmlúv medzi obchodníkom a osobou verejného práva zvýšením priemernej úrokovej sadzby z úverov na jeden rok a viac poskytnutých nefinančným spoločnostiam vypočítaných za referenčné obdobie pred aktuálnym šesťmesačným obdobím o päť percentuálnych bodov a v prípade ostatných záväzkov o tri percentuálne body.

Priemernú úrokovú sadzbu pre referenčné obdobie určí Chorvátska národná banka (Hrvatska narodna banka), ktorá ju musí zverejniť 1. januára a 1. júla v Narodne Novine.

Priemerná úroková sadzba použitá na výpočet zákonného úroku z omeškania pre aktuálne šesťmesačné obdobie (od 1. januára 2020 do 30. júna 2020) je 3,11 %. Z toho vyplýva, že na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 je zákonná úroková sadzba z omeškania zo záväzkov vyplývajúcich z obchodných zmlúv a zmlúv medzi obchodníkom a osobou verejného práva 8,11 % a pre ostatné záväzky (napr. záväzky vyplývajúce zo zmlúv o úvere a iných občianskoprávnych zmlúv, mimozmluvné záväzky – odškodnenie, bezdôvodné obohatenie) je 6,11 %.

Osobitný zákon, ktorý stanovuje zákonnú úrokovú sadzbu z omeškania pre určité záväzky, je zákon o finančnom podnikaní a vyrovnávaní pred konkurzom (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 a 78/15]. Prostredníctvom tohto zákona sa do vnútroštátneho práva transponovala smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Tento zákon sa vzťahuje na oneskorenie platieb v obchodných transakciách medzi podnikmi a medzi podnikmi a osobami verejného práva na dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb za poplatok, v ktorých je dlžníkom osoba verejného práva. Podľa tohto zákona je zákonným úrokom z oneskorenej platby referenčná úroková sadzba zvýšená o osem percentuálnych bodov. Referenčná úroková sadzba je priemerná úroková sadzba z úverov na jeden a viac rokov poskytnutých nefinančným spoločnostiam vypočítaná pre referenčné obdobie pred aktuálnym šesťmesačným obdobím a znížená o tri percentuálne body.

Priemernú úrokovú sadzbu pre referenčné obdobie určí Chorvátska národná banka (Hrvatska narodna banka), ktorá ju musí zverejniť 1. januára a 1. júla v Narodne Novine.

Referenčná úroková sadzba použitá na výpočet zákonných úrokových sadzieb pre aktuálne šesťmesačné obdobie (od 1. januára 2020 do 30. júna 2020) je 0,11 %. Z tohto dôvodu je v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 zákonná úroková sadzba pre oneskorenie platieb v obchodných transakciách medzi podnikmi a medzi podnikmi a osobami verejného práva, ktorých dlžníkom je osoba verejného práva, 8,11 %.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Priemernú úrokovú sadzbu pre referenčné obdobie určí Chorvátska národná banka (Hrvatska narodna banka), ktorá ju musí zverejniť 1. januára a 1. júla v Narodne Novine.

Narodne novine je dostupný na tejto internetovej adrese: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Narodne novine je bezplatne dostupný na tejto internetovej adrese: https://narodne-novine.nn.hr/

Posledná aktualizácia: 14/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.