Úrokové sadzby

Cyprus
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa nestanovuje „zákonný úrok“. Ak sa však podá na súd žaloba, potom má sudca právomoc stanoviť platenie zákonného úroku určitej sadzby, a to od dátumu zaevidovania žaloby do dátumu vynesenia rozsudku, pokiaľ sa v príslušných právnych predpisoch nestanovuje platenie úroku alebo ak daná zmluva alebo dohoda, ktorej sa týkajú žaloby v prípade jej porušenia, neobsahuje výslovné ustanovenia o úrokovej sadzbe.

V súčasnosti bola úroková sadzba stanovená na 2 % na základe osobitného nariadenia ministra hospodárstva, ktorý má právomoc ju upraviť.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Pozrite prosím odpoveď na otázku 1. V súčasnosti je výška úrokovej sadzby stanovená na 2 %.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Neuplatňuje sa. Pozrite prosím odpoveď na otázku 1.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Neuplatňuje sa. Pozrite prosím odpoveď na otázku 1.

Posledná aktualizácia: 19/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.