Úrokové sadzby

Česko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Áno, úrok je všeobecne upravený v § 1802 – § 1806 zákona č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka. Je definovaný ako majetková sankcia za omeškanie dlžníka s plnením peňažnej pohľadávky. Sankčný postih vo forme úroku vzniká automaticky ex lege v dôsledku omeškania dlžníka s plnením peňažného záväzku, pričom výška zákonného úroku je stanovená sekundárnym právnym predpisom, aktuálne nariadením vlády č. 351/2013 Zb.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Výpočet výšky zákonného úroku sa riadi úpravou účinnou v prvý deň dlžníkovho omeškania.

Od 1. 1. 2014 je v platnosti nariadenie vlády ČR č. 351/2013 Zb. zo 16. októbra 2013, ktorým sa určuje výška úroku z omeškania a nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, určuje odmena likvidátora, likvidačného správcu a člena orgánu právnickej osoby menovaného súdom a upravujú niektoré otázky Obchodného vestníka a verejných registrov právnických a fyzických osôb. Podľa citovaného nariadenia je ročná výška úroku z omeškania stanovená vo výške reposadzby stanovenej Českou národnou bankou pre prvý deň kalendárneho obdobia, v ktorom došlo k omeškaniu, navýšená o osem percentuálnych bodov. Táto výška úroku potom zostáva rovnaká počas celého obdobia omeškania.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Úrok za omeškanie, ktoré sa začalo pred účinnosťou nariadenia vlády č. 351/2013 Zb., sa riadi predchádzajúcou platnou úpravou, tzn. nariadením vlády č. 142/1994 Zb., pričom je potrebné vždy prihliadnuť na znenie účinné v prvý deň omeškania.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Posledná aktualizácia: 22/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.