Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Úrokové sadzby

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonný úrok je úroková sadzba, ktorá sa podľa zákona môže uplatniť na nesplatenú pohľadávku týkajúcu sa peňažnej sumy. V právnom poriadku Anglicka a Walesu sa stanovuje, že zákonný úrok sa má uplatňovať v náležitých prípadoch.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Výška/sadzba zákonného úroku

Kritériá uplatňovania zákonného úroku

(v prípade potreby, napríklad omeškanie, spotrebiteľská zmluva atď.)

Právny základ

8 %

Ak sa neuplatňuje nijaká iná sadzba zákonného úroku ani zmluvná úroková sadzba, veriteľ môže žiadať úrok so sadzbou 8 % ročne.

Článok 17 zákona o rozsudkoch z roku 1838.

Článok 35A zákona o vyššom (bývalom najvyššom) súde z roku 1981 na vrchnom súde (ďalej len „čl. 35A“)„… jednoduchý úrok s takou sadzbou, akú považuje súd za vhodnú alebo aká môže byť stanovená rokovacím poriadkom súdu, z celého dlhu alebo akejkoľvek jeho časti za celé obdobie alebo akúkoľvek jeho časť od dátumu vzniku nároku do dátumu splatenia…“

Článok 69 zákona o súdoch grófstva z roku 1984 na súde grófstva (ďalej len „čl. 69“)

„… v konaní (kedykoľvek sa začalo) pred súdom grófstva o vymáhanie dlhu alebo náhradu škody môže byť v akejkoľvek sume, ktorej sa rozsudok týka, zahrnutý jednoduchý úrok s takou sadzbou, akú súd považuje za vhodnú alebo aká môže byť stanovená, z celého dlhu alebo celej náhrady škody alebo akejkoľvek ich časti, ktorých sa rozsudok týka, alebo ktoré boli splatené pred vynesením rozsudku za celé obdobie alebo akúkoľvek jeho časť od dátumu vzniku nároku…“

Článok 3 zákona o právnej reforme (rôzne ustanovenia) z roku 1934 v prípade riadnych súdov iných ako vrchný súd a

súd grófstva, napr. odvolací súd (občianskoprávny úsek), keď vynesie rozsudok.

„V akomkoľvek konaní, v ktorom sa na akomkoľvek riadnom súde rozhodovalo o vymáhaní akéhokoľvek dlhu alebo akejkoľvek náhrady škody, môže súd, pokiaľ to považuje za vhodné, nariadiť, aby bol v sume, ktorej sa rozsudok týka, zahrnutý úrok s takou sadzbou, akú považuje za vhodnú, z celého dlhu alebo celej náhrady škody alebo akejkoľvek ich časti za celé obdobie alebo akúkoľvek jeho časť od dátumu vzniku nároku do dátumu vynesenia rozsudku…“

Článok 57 ods. 1 písm. b) zákona o zmenkách z roku 1882 o nezaplatených zmenkách od predloženia, ak je zmenka splatná na požiadanie, a inak k dátumu splatnosti.

Články 86 – 92 zákona o správe daní z roku 1970 o daniach po splatnosti.

Článok 14 vyhlášky o odmene právnych zástupcov (nesporné veci) z roku 1994 o nezaplatených faktúrach právnych zástupcov za úkony v nesporných veciach vrátane uhradených výdavkov a DPH, sadzba však nemôže presiahnuť dlhovú sadzbu podľa rozsudku, t. j. 8 % ročne.

Článok 49 zákona o rozhodcovskom konaní z roku 1996, ktorým sa súdu udeľuje právomoc stanoviť jednoduchý alebo zložený úrok „od takých dátumov, s takými sadzbami a s takými zostatkami, aké podľa súdu spĺňajú kritérium spravodlivosti vo veci“.

Zákon o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úrok) z roku 1998 (ďalej len „zákon z roku 1998“).

Ďalej sa prihliada na to, že podľa článku 16 ods. 4 bodu 1 písm. b) a bodu 2 Občianskeho súdneho poriadku sa požaduje, aby žalobca v podrobnostiach pohľadávky (alebo protipohľadávky) uviedol, že požaduje úrok, a aby uviedol, či ho žiada na základe zmluvy, právneho predpisu, a ak áno, tak ktorého, alebo na nejakom inom základe, a ak áno, tak na akom.

Ak sa pohľadávka týka konkrétnej sumy peňazí, žalobca musí uviesť:

percentuálnu sadzbu, s akou sa úrok požaduje,

dátum, od ktorého sa požaduje,

dátum, ku ktorému sa vypočítava, najneskôr však k dátumu vydania žiadosti,

celkovú výšku úroku požadovaného k dátumu výpočtu,

dennú úrokovú sadzbu, ktorou sa úrok kumuluje po dátume výpočtu.

8 % k základnej sadzbe anglickej centrálnej banky (Bank of England). Referenčná sadzba banky sa stanovuje každých šesť mesiacov 30. júna a 31. decembra.

Podniky a subjekty verejného sektora majú zákonné právo žiadať úrok z omeškania v prípade komerčných dlhov, ktoré vznikli zo zmlúv uzavretých 7. augusta 2002 alebo neskôr.

Zákon o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úrok) z roku 1998

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Úrok sa môže požadovať od dátumu, keď sa suma stala splatnou, do dátumu vydania pohľadávky, a takisto s rovnakou sadzbou až od dátumu vynesenia rozsudku. Úrok s rovnakou sadzbou sa môže požadovať aj od dátumu vynesenia rozsudku, v prípade rozsudkov vrchného súdu v súvislosti s akoukoľvek hodnotou a v prípade rozsudkov súdu grófstva v súvislosti s hodnotou vyššou ako 5 000 GBP. Uplatňuje sa len jednoduchý úrok. V článku 44 ods. 2 bode 6 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku sa súdu udeľuje právomoc nariadiť úrok z nákladov, ktoré vznikli pred vynesením rozsudku.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Odkazy na príslušné právne predpisy sa nachádzajú na týchto adresách:

Zákon o rozsudkoch z roku 1838.

Zákon o najvyššom súde (premenovaný na zákon o vyšších súdoch) z roku 1981

Zákon o súdoch grófstva z roku 1984

Zákon o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úrok) z roku 1998

Vyhláška o súdoch grófstva (úrok z dlhov na základe rozsudku) z roku 1991 zmenená vyhláškou o súdoch grófstva (úrok z dlhov na základe rozsudku) (zmena) z roku 1996

Posledná aktualizácia: 16/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.