Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Podľa § 113 zákona o právnych záväzkoch môže veriteľ pri omeškaní realizácie peňažného záväzku od dlžníka požadovať, aby zaplatil úrok z omeškania (sankcia za oneskorenú platbu) za obdobie od lehoty splatnosti záväzku do náležitej realizácie záväzku.

Ak sadzba úroku z omeškania nebola zmluvne dohodnutá, veriteľ si môže nárokovať úrok v hodnote stanovenej zákonom. Podľa § 113 ods. 1 zákona o právnych záväzkoch zodpovedá zákonná úroková sadzba sadzbe uvedenej v § 94 tohto zákona, zvýšenej o osem percent ročne. Podľa § 94 ods. 1 tohto zákona sa úroková sadzba uplatňuje na polročnej báze a je rovná aktuálnej úrokovej sadzbe uplatniteľnej na hlavné refinančné operácie Európskej centrálnej banky pred 1. januárom alebo 1. júlom každého roka.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Úroková sadzba stanovená v § 94 zákona o právnych záväzkoch sa zverejňuje dvakrát ročne na webovom sídle Národnej banky Estónska (Eesti Pank) a v úradnom oznámení Ametlikud Teadaanded. Pri výpočte sumy zákonného úroku sa k tejto sadzbe pripočítava osem percent v súlade s § 113 ods. 1 uvedeného zákona.

V druhej polovici roka 2019 bola sadzba stanovená v § 94 na úrovni 0,00 %, a teda zákonná úroková sadzba bola na úrovni 0,00 % + 8 % = 8,00 %.

V Estónsku nie sú ustanovené rôzne sadzby zákonného úroku. Ustanovenia § 113 zákona o právnych záväzkoch sa uplatňujú rovnako na všetky omeškania realizácie peňažného záväzku.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku sú dostupné v estónčine napríklad na webovom sídle pre spotrebiteľov Tarbijaveeb a portáli právnej pomoci Jurist Aitab.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Zákon o právnych záväzkoch je zverejnený na webovom sídle úradného vestníka a preklad do angličtiny je dostupný tu.

Informácie o aktuálnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky pre hlavné refinančné operácie sú dostupné na webovom sídle Národnej banky Estónska.

Posledná aktualizácia: 18/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.