Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

„Zákonným úrokom“ vo fínskych právnych predpisoch je úroková sadzba, ktorá sa uplatňuje v prípade nesplateného dlhu pred dátumom splatnosti, a sankčného úroku pre oneskorené platby. Ustanovenia týkajúce sa oboch typov zákonného úroku sú stanovené v zákone o úrokoch (633/1982). Povinnosť platiť úrok alebo sankčný úrok z omeškaných platieb je stanovená na základe zákona o úrokoch, pokiaľ z povinnosti dlžníka alebo obchodnej praxe nevyplýva inak alebo pokiaľ nie je inak stanovené zákonom (zákon o úrokoch, § 2 ods. 1).

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Úrok z dlhov: Dlžník nie je povinný platiť úrok v období pred dátumom splatnosti dlhu (zákon o úroku, § 3 ods. 1). Je však možné dohodnúť, aby sa úrok platil. Ak povinnosť platiť úrok bola dohodnutá bez určenia úrokovej sadzby, dlžník musí platiť ročný úrok v súlade s referenčnou sadzbou uvedenou v § 12 zákona o úrokoch (zákon o úrokoch, § 3 ods. 2).

Pri zmluvách o úveroch uzavretých spotrebiteľmi týkajúcich sa výberu hotovosti sa takisto uplatňuje ustanovenie kapitoly 7 odseku 17a zákona o ochrane spotrebiteľov (38/1978), v ktorom sa uvádza, že ak suma úveru alebo úverového limitu je menšia ako 2 000 EUR, ročná úverová sadzba nesmie presiahnuť referenčnú sadzbu uvedenú v § 12 zákona o úrokoch plus 50 percentuálnych bodov.

Sankčný úrok z omeškaných platieb: V prípade dohôd spadajúcich do rozsahu pôsobnosti zákona o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy (30/2013) je základný úrok z omeškaných platieb o osem percentuálnych bodov vyšší ako referenčná sadzba platná v predmetnom období (zákon o úrokoch, § 4a ods. 1), t. j. aktuálna sadzba je 8,0 % (údaj z jesene 2017). V prípade iných dohôd je základný sankčný úrok z omeškaných platieb o sedem percentuálnych bodov vyšší ako referenčná sadzba platná v predmetnom období (zákon o úrokoch, § 4), t. j. aktuálne 7,0 % (údaj z jesene 2017).

Pokiaľ ide o spotrebné úvery, ustanovenia zákona o úrokoch týkajúce sa sankčného úroku z omeškaných platieb sú povinnými právnymi predpismi a nie je možné dohodnúť sa na vyššej sadzbe úroku z omeškaných platieb (zákon o úrokoch, § 2 ods. 2). V prípade iných dlhov je možné dohodnúť sa na sadzbe úroku z omeškaných platieb. Pri zmluvách spadajúcich do rozsahu pôsobnosti zákona o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy však nie je možné dohodnúť sa, že veriteľ nebude mať právo účtovať sankčný úrok z omeškaných platieb, a ak je dlžník obstarávateľom, nie je možné dohodnúť sa na nižšej úrokovej sadzbe pre omeškané platby, ako je sadzba určená podľa § 4a ods. 1 zákona o úrokoch (zákon o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy, § 8).

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Referenčná sadzba uvedená v zákone o úrokoch je úroková sadzba uplatňovaná Európskou centrálnou bankou na jej aktuálne hlavné refinančné operácie vykonané pred prvým kalendárnym dňom každého polroka zaokrúhlená nahor na najbližšiu polovicu percentuálneho bodu (zákon o úrokoch, § 12).

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Neoficiálny anglický preklad zákona o úrokoch možno nájsť na: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf.

Fínske a švédske znenie zákona možno nájsť na:   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Korkolaki.

Zákon o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy možno nájsť na: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se.

Zákon o ochrane spotrebiteľa možno nájsť na:http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se.

Posledná aktualizácia: 06/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.