Úrokové sadzby

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

„Zákonným úrokom“ vo fínskych právnych predpisoch je úroková sadzba, ktorá sa uplatňuje v prípade nesplateného dlhu pred dátumom splatnosti, a sankčný úrok pre oneskorené platby. Ustanovenia týkajúce sa oboch typov zákonného úroku sú stanovené v zákone o úrokoch (Korkolaki, 633/1982). Povinnosť platiť úrok alebo sankčný úrok z omeškaných platieb je stanovená na základe zákona o úrokoch, pokiaľ z povinnosti dlžníka alebo obchodnej praxe nevyplýva inak alebo pokiaľ nie je inak stanovené zákonom (zákon o úrokoch, § 2 ods. 1).

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Úrok z dlhov: Dlžník nie je povinný platiť úrok v období pred dátumom splatnosti dlhu (zákon o úrokoch, § 3 ods. 1). Je však možné dohodnúť, aby sa úrok platil. Ak povinnosť platiť úrok bola dohodnutá bez určenia úrokovej sadzby, dlžník musí platiť ročný úrok v súlade s referenčnou sadzbou uvedenou v § 12 zákona o úrokoch (zákon o úrokoch, § 3 ods. 2).

V zákone o ochrane spotrebiteľa (Kuluttajansuojalaki, 38/1978) sa uvádzajú ustanovenia týkajúce sa zákonného úroku pre dlžníkov spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o finančné dlhy založené na spotrebiteľskom úvere.

Podľa zmeny zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2019, sa úroková sadzba úveru zo strany dlžníka spotrebiteľa nesmie stanoviť na úrovni vyššej ako 20 % (kapitola 7 § 17a zákona o ochrane spotrebiteľa). Toto ustanovenie sa uplatňuje na zmluvy o úvere uzavreté 1. septembra 2019 alebo neskôr s určitými výnimkami. Pred tým, ako toto ustanovenie v septembri 2019 nadobudlo účinnosť, bola stanovená horná hranica úrokovej sadzby naviazanej na ročnú percentuálnu mieru úveru (referenčná sadzba plus 50 percentuálnych bodov v súlade s § 12 zákona o úrokoch), čo okrem iného vylúčilo úvery vo výške najmenej 2 000 EUR.

Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 bola vykonaná aj zmena zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorej sa maximálna úroková sadzba pre niektoré formy spotrebiteľských úverov dočasne vypočítala na 10 % (kapitola 7 § 17c zákona o ochrane spotrebiteľa). Toto ustanovenie je účinné od 1. júla 2020 do 30. septembra 2021.

Uvedené úrokové sadzby sa môžu uplatňovať súbežne v závislosti od takých faktorov, ako je druh úveru (jednorazový súčet alebo revolvingový úver), a od dátumu poskytnutia úveru alebo od dátumu čerpania revolvingového úveru.

Úroky z omeškania: V prípade dohôd, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti zákona o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy (Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista, 30/2013), je zákonný úrok z omeškaných platieb o osem percentuálnych bodov vyšší ako referenčná sadzba platná v predmetnom období (zákon o úrokoch, § 4a, ods. 1), t. j. aktuálne 8,0 % (údaj z jesene 2020). V prípade iných dohôd je zákonný úrok z omeškaných platieb o sedem percentuálnych bodov vyšší ako referenčná sadzba platná v predmetnom období (zákon o úrokoch, § 4), t. j. aktuálne 7,0 % (údaj z jesene 2020).

Pokiaľ ide o spotrebné úvery, ustanovenia zákona o úrokoch týkajúce sa sankčného úroku z omeškaných platieb sú povinnými právnymi predpismi a nie je možné dohodnúť sa na vyššej sadzbe úroku z omeškaných platieb (zákon o úrokoch, § 2 ods. 2). Je však potrebné poznamenať, že ak je úrok z omeškaných platieb nižší ako úrok z dlhu za obdobie pred dňom splatnosti, úrok z omeškaných platieb je splatný na rovnakom základe ako pred dňom splatnosti. Ak sa však záväzok dlžníka týka zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úrok z omeškaných platieb je splatný na rovnakom základe ako pred dátumom splatnosti maximálne 180 dní odo dňa úplného splatenia dlhu. Ak sa rozsudok súdu o dlhu vydá pred uplynutím tejto lehoty, úroky sa musia splatiť na rovnakom základe ako pred dňom platnosti rozsudku (§ 4 ods. 2 zákona o úrokoch).

V prípade iných dlhov ako spotrebiteľský dlh je možné sa dohodnúť na sadzbe úrokov z omeškaných platieb. Pri zmluvách spadajúcich do rozsahu pôsobnosti zákona o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy však nie je možné dohodnúť sa, že veriteľ by nemal mať právo účtovať sankčný úrok z omeškaných platieb, a ak je dlžník obstarávateľom, nie je možné dohodnúť sa na nižšej úrokovej sadzbe pre omeškané platby, ako je sadzba určená podľa § 4a ods. 1 zákona o úrokoch (zákon o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy, Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista, § 8). V prípade platieb spadajúcich do rozsahu pôsobnosti zákona o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy je úrok z omeškaných platieb takisto splatný na rovnakom základe ako pred dátumom splatnosti, ak je úrok z omeškaných platieb nižší ako úrok z dlhu za obdobie pred dátumom splatnosti (§ 4a ods. 2 zákona o úrokoch).

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Referenčná sadzba uvedená v zákone o úrokoch je úroková sadzba uplatňovaná Európskou centrálnou bankou na jej aktuálne hlavné refinančné operácie vykonané pred prvým kalendárnym dňom každého polroka zaokrúhlená nahor na najbližšiu polovicu percentuálneho bodu (zákon o úrokoch, § 12).

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Neoficiálny anglický preklad zákona o úrokoch možno nájsť na adrese: https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1982/en19820633_20130032.pdf

Fínske a švédske znenie zákona možno nájsť na adrese: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633

Zákon o podmienkach úhrady za obchodné zmluvy možno nájsť vo fínčine a švédčine na adrese: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030

Zákon o ochrane spotrebiteľa možno nájsť vo fínčine a švédčine na adrese: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Posledná aktualizácia: 19/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.