Úrokové sadzby

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Áno. Základná norma týkajúca sa výšky úrokov je uvedená v § 246 občianskeho zákonníka (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB): Ak sa dlh úročí podľa zákona alebo právneho úkonu a pokiaľ nie je stanovené inak, platia sa štyri percentá ročne.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Výška zákonnej úrokovej sadzby

Kritériá použitia

(ak je to potrebné)

Právny základ

4 %

všeobecná norma, pokiaľ sa neuplatní osobitné ustanovenie alebo nie je uzavretá iná dohoda

§ 246 občianskeho

zákonníka (BGB)

5 %

v prípade obojstrannej obchodnej transakcie s výnimkou úrokov z omeškania a pokiaľ sa neuplatnia osobitné ustanovenia

§ 352 obchodného zákonníka

5 percentuálnych bodov

nad základnou úrokovou sadzbou podľa nemeckého práva (*)

v prípade omeškania pri peňažnom dlhu

§ 288 ods. 1 BGB

9 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou podľa nemeckého práva (*)

v prípade omeškania pri pohľadávke vyplývajúcej z odmeny, ak neexistuje účasť spotrebiteľa na základnom právnom úkone

§ 288 ods. 2 BGB

5 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou podľa nemeckého práva (*)

v prípade omeškania spotrebiteľa pri spotrebiteľských zmluvách o pôžičke, ak neexistuje zmluva o hypotekárnom úvere

§ 497 ods. 1 prvá veta BGB

5 percentuálnych bodov, resp.

9 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou podľa nemeckého práva (*)

peňažné dlhy od začiatku sporu (od doručenia žaloby/platobného rozkazu), najskôr však od dátumu splatnosti

§ 291 BGB

5 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou podľa nemeckého práva (*)

pri trovách konania od doručenia návrhu na určenie trov a splatnosti; ak sa nevyžaduje návrh na určenie, od okamihu vyhlásenia rozsudku

§ 104 ods. 1 druhá veta občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung)

2 % nad základnou úrokovou sadzbou podľa nemeckého práva (*), najmenej však 6 %

pri šekových alebo zmenkových operáciách, pričom vyšší zákonný úrok ako 6 % prichádza do úvahy len v prípade tuzemských zmeniek/šekov

články 45, 46 zákona o šekoch (Scheckgesetz);

články 28, 48, 49 zákona o zmenkách (Wechselgesetz)

(*) Základná úroková sadzba podľa nemeckého práva NEZODPOVEDÁ základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky (ECB). K výpočtu pozri bod 3.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Základnú úrokovú sadzbu podľa nemeckej právnej úpravy nemožno považovať za synonymum základnej úrokovej sadzby ECB. Vypočíta sa podľa § 247 BGB a jej výška sa mení vždy k 1.1 a 1.7 daného roka. Prehľad základnej úrokovej sadzby podľa § 247 BGB, ktorá je usporiadaná podľa období, je v nemeckom a anglickom jazyku dostupný na tejto adrese:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820.

Podľa § 289 BGB sa z úrokov z omeškania neplatia žiadne úroky (zákaz zložených úrokov).

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

občiansky zákonník (BGB) je v nemeckom a anglickom jazyku dostupný na tejto adrese:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html.

Ostatné uvedené právne predpisy sú v nemeckom jazyku dostupné na tejto adrese:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (občiansky súdny poriadok)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (obchodný zákonník)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (zákon o šekoch)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (zákon o zmenkách)

Posledná aktualizácia: 18/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.