Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Úrokové sadzby

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonný úrok je úroková sadzba, ktorá sa podľa zákona môže uplatniť na neuspokojený nárok na peňažnú sumu. V právnom poriadku Gibraltáru sa stanovuje, že zákonný úrok sa má uplatňovať v náležitých prípadoch.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Výška/sadzba zákonného úroku

Kritériá uplatňovania zákonného úroku

(v prípade potreby, napríklad omeškanie, spotrebiteľská zmluva atď.)

Právny základ

8 %

Ak sa neuplatňuje žiadna iná zákonná sadzba ani zmluvná úroková sadzba, veriteľ môže požadovať úrokovú sadzbu, ktorú pre takéto pohľadávky z času na čas stanovuje Vrchný súd (High Court) v Anglicku – v súčasnosti je ročná sadzba 8 %.

Článok 36 zákona o Najvyššom súde (Supreme Court Act) z roku 1960

Vyhláška o úrokových sadzbách z dlhov vyplývajúcich z rozsudku [Judgment Debts (Rates of Interest) Order] z roku 2000

8 % nad základnou sadzbou, ktorú stanovila Gibraltar Savings Bank v súvislosti s úsporami ku dňu splatnosti dlhu.

Podniky a subjekty verejného sektora majú zákonné právo požadovať úroky z omeškania obchodných pohľadávok.

Zákon o úrokoch z omeškania obchodných pohľadávok [Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act] z roku 2003

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Pri určitých pohľadávkach je možné žiadať o úroky odo dňa, keď sa suma stala splatnou, do dňa podania žaloby, ako aj následne až do dňa vydania súdneho rozhodnutia pri uplatnení rovnakej sadzby. Úroky možno požadovať aj odo dňa vydania súdneho rozhodnutia, pričom sa uplatní úroková sadzba, ktorú pre takéto pohľadávky z času na čas stanovuje Vrchný súd (High Court) v Anglicku – v súčasnosti je ročná sadzba 8 %. Uplatňuje sa len jednoduchý úrok.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Príslušné právne predpisy sú k dispozícii na týchto adresách:

Zákon o Najvyššom súde z roku 1960

Vyhláška o úrokových sadzbách z dlhov vyplývajúcich z rozsudku z roku 2000

Zákon o úrokoch z omeškania obchodných pohľadávok z roku 2003

Posledná aktualizácia: 11/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.