Úrokové sadzby

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

V gréckom práve sa ustanovuje zákonný úrok. Zákonný úrok je úroková sadzba, t. j. percentuálny podiel kapitálu za uvedené obdobie, stanovený priamo zákonnými predpismi. Najbežnejšou formou zákonného úroku je úrok z omeškania, t. j. úrok, ktorý dlžník dlží od chvíle, kedy je v omeškaní. V článkoch 301, 346, 529, 720 atď. občianskeho zákonníka sa stanovujú aj iné prípady zákonného úroku.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Sadzba zákonného úroku splatná za omeškanú platbu je zvyčajne stanovená na dva percentuálne body nad maximálnu zmluvnú úrokovú sadzbu, ktorá bola vopred určená rozhodnutím guvernéra banky Bank of Greece a ktorá bola harmonizovaná v roku 2001 s príslušnou úrokovou sadzbou Európskej centrálnej banky (zákon č. 47/2000 Rady pre menovú politiku, článok 3 ods. 2 zákona č. 2842/2000). Pre informáciu sa nebankový sankčný úrok pohyboval od 12 % (ktorý sa uplatňoval neustále v rokoch 1946 až 1979) do 44 % (v roku 1992, odkedy sa začal postupne znižovať). Aktuálne je vo výške 7,30 %.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Na webovej lokalite Bank of Greece (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx) sa nachádza tabuľka nebankových úrokových sadzieb (od roku 1946), avšak na tejto stránke sa neuvádza automatická metóda na výpočet sadzby zákonného úroku, ako na iných lokalitách, napríklad NOMOS alebo ISOKRATIS (dsanet).

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Pre Bank of Greece áno, avšak nie pre ostatných, pretože ide o platené služby.

Posledná aktualizácia: 13/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.