Úrokové sadzby

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Áno. Sadzba zákonného úroku je stanovená v § 6.47 zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku, ktorým sa dáva do súvislosti s pravidlami úrokovej sadzby centrálnej banky. Sadzba zákonného úroku vychádzajúca z dlhu vyjadreného v HUF je založená na základnej úrokovej sadzbe centrálnej banky, o ktorej rozhoduje Menová rada Maďarskej národnej banky. V prípade dlhu vyjadreného v zahraničnej mene je sadzba zákonného úroku základnou úrokovou sadzbou, o ktorej rozhodla vydávajúca centrálna banka pre predmetnú menu, alebo v prípade absencie takejto základnej sadzby úrokovou sadzbou peňažného trhu.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Právnym základom pre zákonný úrok je občiansky zákonník, ktorým sa úrok považuje za cenu peňazí inej osoby, ktoré strana musí zaplatiť za dlh, ak nebolo dohodnuté inak. Zákonný úrok uplatniteľný na dlh sa započítava každý kalendárny polrok. Platná úroková sadzba v prvý deň predmetného kalendárneho polroka sa uplatňuje počas celého obdobia daného kalendárneho polroka bez ohľadu na akékoľvek zmeny základnej úrokovej sadzby centrálnej banky počas tohto polroka.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Nie.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Áno, občiansky zákonník sa nachádza v Národnom legislatívnom depozitári [Nemzeti Jogszabálytár]. Informácie o základnej úrokovej sadzbe centrálnej banky môžete nájsť na webovej lokalite Maďarskej národnej banky.

Posledná aktualizácia: 16/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.