Úrokové sadzby

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

V právnych predpisoch sa stanovuje využitie úrokovej sadzby v rôznych situáciách, napr. omeškanie platieb v rámci obchodných operácií, dlhy uznané súdom, nezaplatené dane alebo dane zaplatené po termíne splatnosti.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Sadzby zákonného úroku uvedené v nasledujúcej tabuľke sa týkajú pohľadávok v občianskych a obchodných veciach:

Výška/sadzba zákonného úroku

Kritériá uplatňovania zákonného úroku

(v prípade potreby, napríklad omeškanie, spotrebiteľská zmluva atď.)

Právny základ

8 %

Úrok sa uplatňuje na dlh uznaný súdom od dátumu nadobudnutia platnosti rozsudku.

§ 26 írskeho zákona o dlžníkoch z roku 1840

a

§ 20 zákona o súdoch z roku 1981

a

zákonný predpis S.I. č. 12/1989 – uznesenie z roku 1989 o zákone o súdoch z roku 1981 (Úroky z dlhov uznaných súdom)

8 %

Ak súd nariadi akejkoľvek osobe vyplatiť peňažnú sumu, môže za určitých okolností nariadiť aj vyplatenie úrokov na celú splatnú peňažnú sumu alebo niektorú jej časť za celé obdobie od vzniku dôvodu žaloby do vynesenia rozsudku alebo za časť tohto obdobia.

§ 22 ods. 1 zákona o súdoch z roku 1981

a

§ 50 zákona o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 1995

a

zákonný predpis S.I. č. 12/1989 – uznesenie z roku 1989 o zákone o súdoch z roku 1981 (Úroky z dlhov uznaných súdom)

8 %

Úrok uplatňovaný na náklady priznané súdom odo dňa, keď sa zistí výška týchto nákladov (či už na základe dohody účastníkov konania alebo vymerania týchto nákladov súdnym úradníkom).

§ 30 zákona o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 2002 zmenený § 41 zákona o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004

a

zákonný predpis S.I č. 544/2004 (nariadenie o začatí)

Hlavná refinančná sadzba Európskej centrálnej banky (k 1. januáru a 1. júlu každý rok) plus 8 percentuálnych bodov.

Nárok veriteľa na žalobu o zákonné úroky z omeškania v prípade omeškanej platby v súvislosti s obchodnými zmluvami uzatvorenými po 16. marci 2013.

zákonný predpis S.I. č. 580/2012 – nariadenia z roku 2012 o európskych spoločenstvách (omeškané platby v rámci obchodných operácií)

Hlavná refinančná sadzba Európskej centrálnej banky (k 1. januáru a 1. júlu každý rok) plus 7 percentuálnych bodov.

Nárok veriteľa na žalobu o úroky z omeškania v prípade omeškanej platby v súvislosti s obchodnými zmluvami uzatvorenými v období medzi 7. augustom 2002 a 15. marcom 2013 a v prípade, že boli požadované úroky z omeškania vyššie než 5 EUR.

zákonný predpis S.I. č. 388/2002 – nariadenia z roku 2002 o európskych spoločenstvách (omeškané platby v rámci obchodných operácií)

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Neuvádza sa. Pozri tabuľku vyššie.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Právne predpisy sú k dispozícii online na tejto adrese: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Posledná aktualizácia: 12/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.