Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

V talianskom práve o záväzkoch sa rozlišuje medzi bežným úrokom, úrokom z omeškania a kompenzačným úrokom. Bežný úrok je odmenou, ktorú osoba povinná uhradiť úrok vypláca veriteľovi za požičanie peňazí. Úrok z omeškania má kompenzačnú povahu a vzniká v dôsledku oneskorenej platby, ku ktorej došlo po zaslaní výzvy na zaplatenie adresovanej dlžníkovi. Kompenzačný úrok musí zaplatiť dlžník za oneskorené vyplatenie súm patriacich veriteľovi, ktoré dlžník neplatí okamžite. Takýto úrok predstavuje spravodlivú náhradu a narastá, hoci pohľadávka nemá pevne stanovenú výšku a nie je splatná. Zákonný úrok je naproti tomu stanovený právnymi predpismi v oblasti peňažných záväzkov: odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi zákonný úrok, hoci predtým nebol súčasťou dlhu žiadny úrok a hoci veriteľ nepreukázal, že mu vznikla škoda [článok 1224 ods. I talianskeho Občianskeho zákonníka (Codice Civile)]. Konkrétne podľa článku 1224 Občianskeho zákonníka (náhrada škody v prípade peňažných záväzkov) „je v prípade záväzkov týkajúcich sa peňažnej sumy zákonný úrok splatný odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti, hoci predtým nebol súčasťou dlhu žiadny úrok a veriteľ nepreukázal, že mu vznikla škoda. Ak bol dlhovaný úrok splatný pred dátumom oneskorenej platby vyšší ako zákonný úrok, úrok z omeškania je splatný v rovnakej výške.“ Všetci veritelia, ktorí preukážu, že utrpeli väčšie škody, dostanú ďalšiu náhradu (škoda spôsobená devalváciou meny). Táto suma nebude vyplatená, ak bola dohodnutá výška úroku z omeškania.

V článku 1282 talianskeho Občianskeho zákonníka sa uvádza, že úrok sa automaticky platí za pohľadávky týkajúce sa známych súm splatných peňažných prostriedkov, pokiaľ sa to zákonom alebo príslušným ustanovením nestanovuje inak.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Výšku zákonného úroku každoročne určuje talianske ministerstvo financií (v súčasnosti ministerstvo hospodárstva a financií) prostredníctvom dekrétu vydávaného každý rok 15. decembra. Ak sa strany dohodli na úrokovej sadzbe, použije sa sadzba, ktorú určili. Sadzba však musí byť dohovorená písomne a nesmie byť vyššia než maximálna sadzba povolená zákonom o boji proti úžere (zákon č. 108 zo 7. marca 1996), v opačnom prípade sa úrok bude považovať za úžernícky, a teda neplatný. V takých prípadoch nevznikne dlžný úrok (článok 1815 Občianskeho zákonníka). Ak sa strany dohodli, že budú uplatňovať zmluvnú úrokovú sadzbu, no nestanovili výšku úroku, použije sa zákonná sadzba. V talianskom právnom systéme sa situácia týkajúca sa úroku z omeškania čiastočne líši od situácie v prípade zákonného úroku. Úrok z omeškania je určený ako pokuta (pre dlžníka) a odškodnenie (pre veriteľa). Je spojený s neplnením finančného záväzku v dôsledku oneskorenia alebo nevykonania platby za súvisiace služby v lehote stanovenej v zákone alebo na základe dohôd medzi príslušnými stranami. Dlžník musí mať nedoplatok, aby veriteľ mohol požadovať úrok z omeškania. „Nedoplatok“ je oneskorenie dlžníka pri plnení jeho záväzkov. Ak sa má oneskorená platba chápať ako nedoplatok, musí byť prekročený dátum splatnosti a dlžník musí dostať výzvu na úhradu: formálny dokument, ktorým veriteľ žiada dlžníka uhradiť splatnú sumu. Podľa Občianskeho zákonníka je úrok z omeškania splatný vo výške zákonnej sadzby alebo vo výške sadzby určenej osobitným právnym predpisom. V prípade, ak bol úrok vyšší ako zákonná sadzba splatný pred tým, než bola dlžníkovi doručená výzva na úhradu, úrok z omeškania bude splatný v rovnakej výške (článok 1224 Občianskeho zákonníka).

Sadzbu zákonného úroku podľa článku 1284 Občianskeho zákonníka každoročne určuje minister hospodárstva a financií. Minister sadzbu mení prostredníctvom dekrétu uverejňovaného v Úradnom vestníku Talianskej republiky (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) na základe priemerných ročných výnosov zo štátnych dlhopisov s maximálnou splatnosťou 12 mesiacov, pričom zohľadní mieru inflácie zaznamenanú v priebehu roka. Táto hodnota sa stanoví najneskôr do 15. decembra roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa má sadzba uplatňovať. Ak sa do 15. decembra nestanoví nová sadzba, v nasledujúcom roku ostane v platnosti nezmenená existujúca sadzba.

Od 1. januára 2021 je zákonná úroková sadzba 0,01 %.

TABUĽKA ZÁKONNÝCH ÚROKOVÝCH SADZIEB

Od

Do

Sadzba

Právny predpis

1. 1. 1999

31. 12. 2000

2,50 %

dekrét ministerstva financií z 10. 12. 1998

1. 1. 2001

31. 12. 2001

3,50 %

dekrét ministerstva financií z 11. 12. 2000

1. 1. 2002

31. 12. 2003

3,00 %

dekrét ministerstva hospodárstva z 11. 12. 2001

1. 1. 2004

31. 12. 2007

2,50 %

dekrét ministerstva hospodárstva z 1. 12. 2003

1. 1. 2008

31. 12. 2009

3,00 %

dekrét ministerstva hospodárstva z 12. 12. 2007

1. 1. 2010

31. 12. 2010

1,00 %

dekrét ministerstva hospodárstva zo 4. 12. 2009

1. 1. 2011

31. 12. 2011

1,50 %

dekrét ministerstva hospodárstva zo 7. 12. 2010

1. 1. 2012

31. 12. 2013

2,50 %

dekrét ministerstva hospodárstva z 12. 12. 2011

1. 1. 2014

31. 12. 2014

1,00 %

dekrét ministerstva hospodárstva z 12. 12. 2013

1. 1. 2015

31. 12. 2015

0,50 %

dekrét ministerstva hospodárstva z 11. 12. 2014

1. 1. 2016

31. 12. 2016

0,20 %

dekrét ministerstva hospodárstva z 11. 12. 2015

1. 1. 2017

31. 12. 2017

0,10 %

dekrét ministerstva hospodárstva zo 7. 12. 2016

1. 1. 2018

31. 12. 2018

0,30 %

dekrét ministerstva hospodárstva z 13. 12. 2017

1. 1. 2019

31. 12. 2019

0,80 %

dekrét ministerstva hospodárstva z 12. 12. 2018

1. 1. 2020

31. 12. 2020

0,05 %

dekrét ministerstva hospodárstva z 12. 12. 2019

1. 1. 2021

31. 12. 2021

0,01 %

dekrét ministerstva hospodárstva z 11. 12. 2020

Každý úrok účtovaný s vyššou sadzbou sa musí stanoviť písomne, v opačnom prípade platí zákonom stanovená sadzba.

Ak ide o oneskorené platby v obchodných transakciách, použije sa predpis EÚ ad hoc: vo vnútroštátnom práve sa na úplnú transpozíciu smernice 2011/7/EÚ v súlade s článkom 10 ods. 1 zákona č. 180 z 11. novembra 2011 uplatňuje legislatívny dekrét č. 231 z 9. októbra 2002 zmenený legislatívnym dekrétom č. 192 z 9. novembra 2012. Ak strany nerozhodli o sadzbe, od chvíle predloženia písomnosti, ktorou sa začalo konanie, bude sadzba zákonného úroku rovnaká ako sadzba stanovená v osobitnom právnom predpise týkajúcom sa oneskorených platieb v obchodných transakciách (pozri ďalej). Toto pravidlo sa vzťahuje aj na akt, ktorým sa začalo rozhodcovské konanie.

Osobitný právny predpis týkajúci sa oneskorených platieb v obchodných transakciách Taliansko na účely vykonania smernice 2000/35/ES o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách vydalo legislatívny dekrét č. 231/2002 v znení zmien. V ňom sa výslovne stanovuje ako úrok z omeškania v obchodných transakciách vyššia úroková sadzba, než je zákonom stanovená sadzba. Obchodné transakcie sú podľa legislatívneho dekrétu č. 231/2002 „akékoľvek zmluvy medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a orgánmi verejnej moci, ktoré sa týkajú výlučne alebo prevažne dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb za poplatok“. V dekréte sa stanovuje, že v súvislosti s obchodnou transakciou „každý, u koho došlo neprávom k omeškaniu platieb, má nárok na automatické vyplatenie úroku z omeškania, ktorý nadobúda platnosť bez toho, aby bolo potrebné poslať oficiálnu výzvu na úhradu, a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí dátumu splatnosti“, okrem prípadov, keď dlžník môže preukázať, že platba sa neuskutočnila z dôvodov, ktoré mu nemožno prisudzovať. Podľa tohto predpisu je úrok z omeškania v obchodných transakciách založený na sadzbe, ktorú každoročne stanovuje ministerstvo hospodárstva a financií a ktorá je zhrnutá v nižšie uvedenej tabuľke, pričom: a) pre prvú polovicu roka, ktorého sa omeškanie týka, je použitou sadzbou sadzba platná k 1. januáru daného roku; b) pre druhú polovicu roka, ktorého sa omeškanie týka, je použitou sadzbou sadzba platná k 1. júlu daného roku.

Tabuľka prehľadu zmien v úrokových sadzbách pri oneskorených platbách v období od roku 2002:

TABUĽKA SADZIEB ÚROKU Z OMEŠKANIA podľa legislatívneho dekrétu č. 231/2002

Od

Do

ECB
Sadzba

Navýšenie

Spolu

1. 7. 2002

31. 12. 2002

3,35 %

7,00 %

10,35 %

1. 1. 2003

30. 6. 2003

2,85 %

7,00 %

9,85 %

1. 7. 2003

31. 12. 2003

2,10 %

7,00 %

9,10 %

1. 1. 2004

30. 6. 2004

2,02 %

7,00 %

9,02 %

1. 7. 2004

31. 12. 2004

2,01 %

7,00 %

9,01 %

1. 1. 2005

30. 6. 2005

2,09 %

7,00 %

9,09 %

1. 7. 2005

31. 12. 2005

2,05 %

7,00 %

9,05 %

1. 1. 2006

30. 6. 2006

2,25 %

7,00 %

9,25 %

1. 7. 2006

31. 12. 2006

2,83 %

7,00 %

9,83 %

1. 1. 2007

30. 6. 2007

3,58 %

7,00 %

10,58 %

1. 7. 2007

31. 12. 2007

4,07 %

7,00 %

11,07 %

1. 1. 2008

30. 6. 2008

4,20 %

7,00 %

11,20 %

1. 7. 2008

31. 12. 2008

4,10 %

7,00 %

11,10 %

1. 1. 2009

30. 6. 2009

2,50 %

7,00 %

9,50 %

1. 7. 2009

31. 12. 2009

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1. 1. 2010

30. 6. 2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1. 7. 2010

31. 12. 2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1. 1. 2011

30. 6. 2011

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1. 7. 2011

31. 12. 2011

1,25 %

7,00 %

8,25 %

1. 1. 2012

30. 6. 2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1. 7. 2012

31. 12. 2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1. 1. 2013

30. 6. 2013

0,75 %

8,00 %

8,75 %

1. 7. 2013

31. 12. 2013

0,50 %

8,00 %

8,50 %

1. 1. 2014

30. 6. 2014

0,25 %

8,00 %

8,25 %

1. 7. 2014

31. 12. 2014

0,15 %

8,00 %

8,15 %

1. 1. 2015

30. 6. 2015

0,05 %

8,00 %

8,05 %

1. 7. 2015

31. 12. 2015

0,05 %

8,00 %

8,05 %

1. 1. 2016

30. 6. 2016

0,05 %

8,00 %

8,05 %

1. 7. 2016

31. 12. 2016

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 1. 2017

30. 6. 2017

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 7. 2017

31. 12. 2017

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 1. 2018

30. 6. 2018

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 7. 2018

31. 12. 2018

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 1. 2019

30. 6. 2019

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 7. 2019

31. 12. 2019

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 1. 2020

30. 6. 2020

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 7. 2020

31. 12. 2020

0,00 %

8,00 %

8,00 %

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Webové sídlo ministerstva hospodárstva a financií: https://www.mef.gov.it

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Existuje množstvo webových sídel poskytujúcich bezplatný softvér na výpočet zákonného úroku a úroku z omeškania.

Posledná aktualizácia: 21/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.