Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

V Taliansku sa k finančnému záväzku pridáva zákonný úrok.

Právnym zdrojom je článok 1282 talianskeho občianskeho zákonníka (Codice Civile), ktorým sa stanovuje, že k vyrovnaným a splatným pohľadávkam sa automaticky pripočítava úrok, pokiaľ sa zákonom alebo dlhovým nástrojom nestanovuje inak.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Výšku zákonného úroku každoročne určuje talianske ministerstvo financií prostredníctvom vyhlášky vydávanej každý rok 15. decembra.

Ak si účastníci dohodli úrokovú sadzbu, použije sa sadzba, ktorú si určili. Sadzba však musí byť dohovorená písomne a nesmie byť vyššia než maximálna sadzba povolená zákonom o boji proti úžere (zákon č. 108 zo 7. marca 1996), v opačnom prípade sa úrok bude považovať za úžernícky, a teda neplatný. V takých prípadoch nevznikne dlžný úrok (článok 1815 Občianskeho zákonníka).

Ak sa účastníci dohodli, že budú uplatňovať dohovorenú úrokovú sadzbu, nestanovili však jej výšku, použije sa zákonná sadzba.

V talianskom právnom systéme sa situácia týkajúca sa úroku z omeškania čiastočne líši od situácie v prípade zákonného úroku. Úrok z omeškania je určený ako pokuta (pre dlžníka) a odškodnenie (pre veriteľa). Je spojený s neplnením finančného záväzku na základe oneskorenia alebo nevykonania platby za súvisiace služby v lehote stanovenej v zákone alebo na základe dohôd medzi účastníkmi. Dlžník musí mať nedoplatok, aby veriteľ mohol požadovať úrok z omeškania. „Nedoplatok“ je oneskorenie dlžníka pri plnení jeho záväzkov. Ak sa má oneskorená platba chápať ako nedoplatok, musí byť prekročený dátum splatnosti a dlžník musí dostať výzvu na úhradu: formálny dokument, ktorým veriteľ vyzýva dlžníka uhradiť splatnú sumu.

Podľa občianskeho zákonníka je úrok z omeškania splatný vo výške zákonnej sadzby alebo vo výške sadzby určenej osobitným právnym predpisom. V prípade, ak bol úrok vyšší ako zákonná sadzba splatný pred tým, než bola dlžníkovi doručená výzva na úhradu, úrok z omeškania bude v rovnakej výške (článok 1224 občianskeho zákonníka).

Sadzbu zákonného úroku podľa článku 1284 občianskeho zákonníka každoročne určuje minister hospodárskych vecí a financií. Minister sadzbu mení prostredníctvom vyhlášky uverejňovanej v úradnom vestníku Talianskej republiky na základe priemerných ročných výnosov zo štátnych dlhopisov maximálne na obdobie 12 mesiacov, pričom zohľadní mieru inflácie zaznamenanú v priebehu roka. Táto hodnota sa stanoví najneskôr do 15. decembra roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa má sadzba uplatňovať. Ak do 15. decembra nebude stanovená nová sadzba, v nasledujúcom roku ostane v platnosti nezmenená existujúca sadzba.

Od 1. januára 2017 je sadzba zákonného úroku 0,1 %.

V tabuľke sú uvedené zmeny úrokovej sadzby v období od roku 2010:

1 %

od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010

ministerská vyhláška zo 4. decembra 2009

1,5 %

od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011

ministerská vyhláška zo 7. decembra 2010

2,5 %

od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013

ministerská vyhláška z 12. decembra 2011

1 %

od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014

ministerská vyhláška z 12. decembra 2013

0,5 %

od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015

ministerská vyhláška z 11. decembra 2014

0,2 %

od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016

ministerská vyhláška z 11. decembra 2015

0,1 %

od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017

ministerská vyhláška z 7. decembra 2016

Úrok vyšší než zákonná sadzba sa musí stanoviť písomne, v opačnom prípade platí zákonná sadzba.

Ak účastníci konania nerozhodli o sadzbe, od chvíle predloženia písomnosti, ktorou sa začalo konanie, bude sadzba zákonného úroku rovnaká ako sadzba stanovená v osobitnom zákone týkajúcom sa oneskorených platieb v obchodných transakciách (pozri ďalej). Toto pravidlo sa vzťahuje aj na akt, ktorým sa začalo rozhodcovské konanie.

Osobitný právny predpis týkajúci sa oneskorených platieb v obchodných transakciách

Taliansky zákonodarca na účely vykonania smernice 2000/35/ES o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách vydal zákonnú vyhlášku č. 231/2002 v znení zmien. V nej sa výslovne stanovuje ako úrok z omeškania v obchodných transakciách vyššia úroková sadzba, než je zákonom stanovená sadzba. Obchodné transakcie sú podľa zákonnej vyhlášky č. 231/2002 „akékoľvek zmluvy medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a orgánmi verejnej moci, ktoré sa týkajú výlučne alebo prevažne dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb za poplatok“. Vo vyhláške sa stanovuje, že v súvislosti s obchodnou transakciou „každý, pri kom došlo neprávom k omeškaniu platieb, má nárok na automatické vyplatenie úroku z omeškania, ktorý nadobúda platnosť bez toho, aby bolo potrebné poslať oficiálnu výzvu na úhradu, a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí dátumu splatnosti“, okrem prípadov, keď dlžník môže preukázať, že platba sa neuskutočnila z dôvodov, ktoré mu nemožno prisudzovať.

Podľa tohto zákona je úrok z omeškania v obchodných transakciách založený na sadzbe, ktorú každoročne stanovuje ministerstvo hospodárstva a financií a ktorá je zhrnutá v tabuľke ďalej, pričom: a) pre prvú polovicu roka, ktorého sa omeškanie týka, je použitou sadzbou sadzba platná k 1. januáru daného roku; b) pre druhú polovicu roka, ktorého sa omeškanie týka, je použitou sadzbou sadzba platná k 1. júlu daného roku.

Tabuľka prehľadu zmien v úrokových sadzbách pri oneskorených platbách v období od roku 2010:

TABUĽKA ÚROKOVÝCH SADZIEB ÚROKU Z OMEŠKANIA podľa zákonnej vyhlášky č. 231/2002

So zmenami podľa zákonnej vyhlášky č. 192/2012

Transakcie dokončené pred 31. decembrom 2012

Od

Do

Sadzba ECB

Miera zvýšenia

Spolu

Sadzby spolu

1. 1. 2010

30. 6. 2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 1. 2010

31. 12. 2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 1. 2011

30. 6. 2011

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 7. 2011

31. 12. 2011

1,25 %

7,00 %

8,25 %

8,25 %

1. 1. 2012

30. 6. 2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 7. 2012

31. 12. 2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1. 1. 2013

30. 6. 2013

0,75 %

8,00 %

8,75 %

7,75 %

1. 7. 2013

31. 12. 2013

0,50 %

8,00 %

8,50 %

7,50 %

1. 1. 2014

30. 6. 2014

0,25 %

8,00 %

8,25 %

7,25 %

1. 7. 2014

31. 12. 2014

0,15 %

8,00 %

8,15 %

7,15 %

1. 1. 2015

31. 12. 2015

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

1. 1. 2016

30. 6. 2016

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

1. 7. 2016

31. 12. 2016

0,00 %

8,00 %

8,00 %

7,00 %

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Existuje množstvo webových stránok poskytujúcich bezplatný softvér na výpočet zákonného úroku a úroku z omeškania.

Posledná aktualizácia: 22/01/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.