Úrokové sadzby

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Úroky a sankcie za oneskorenú platbu sa upravujú v týchto právnych predpisoch:

Občiansky súdny poriadok Litovskej republiky, hlava 6,

zákon Litovskej republiky o predchádzaní oneskoreným platbám v obchodných vzťahoch.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Podľa článku 6.37 Občianskeho zákonníka sa môže úrok určiť v právnom predpise alebo dohodou medzi stranami podľa záväzkov, ktoré prevzali. Dlžník je takisto povinný platiť úrok s úrokovou sadzbou stanovenou v právnom predpise z poskytnutej sumy odo dňa, keď sa vec predloží súdu, do úplného vykonania súdneho rozhodnutia.

Podľa článku 6.71 Občianskeho zákonníka Litovskej republiky je sankcia peňažná suma stanovená v právnom predpise, dohode alebo súdnom rozhodnutí, ktorú musí dlžník zaplatiť veriteľovi, ak nesplnil svoj záväzok alebo ho splnil nesprávne (pokuta, úrok z omeškania). Sankcie možno stanoviť ako konkrétnu peňažnú sumu alebo ako percentuálny podiel z hlavného záväzku. Sankcie sa môžu stanoviť v prípade, že sa záväzky nesplnia včas. Vypočítajú sa na základe počtu dní, týždňov, mesiacov atď. omeškania.

Podľa článku 6.210 Občianskeho zákonníka musí dlžník, ktorý sa omeškal s plnením peňažného záväzku, zaplatiť úrok s ročnou úrokovou sadzbou na úrovni 5 % z dlžnej sumy, okrem prípadu, keď sa v právnom predpise alebo v dohode stanoví iná úroková sadzba. Ak sú obe zmluvné strany podnikatelia alebo súkromné právnické osoby, platí sa úrok s ročnou úrokovou sadzbou na úrovni 6 % z dlžnej sumy, okrem prípadu, keď sa v právnom predpise alebo dohode určí iná úroková sadzba.

Účelom litovského zákona o predchádzaní oneskoreným platbám v obchodných vzťahoch je určiť lehotu na platbu za predaný tovar, poskytnuté služby a vykonané práce podľa obchodnoprávnej zmluvy, výšku úroku, ktorý sa má zaplatiť v prípade oneskorenej platby, spôsob jej výpočtu a práva veriteľov v prípade oneskorenej platby. Tento právny predpis sa uplatňuje na všetky obchodnoprávne zmluvy medzi hospodárskymi subjektmi alebo medzi hospodárskymi a verejnými subjektmi, podľa ktorých sa za protihodnotu dodáva tovar, poskytujú sa služby alebo sa vykonáva práca a realizujú sa platby. Podľa tohto zákona je úroková sadzba v prípade oneskorenej platby o 8 percentuálnych bodov vyššia ako fixná úroková sadzba uplatňovaná na najaktuálnejšiu hlavnú refinančnú operáciu Európskej centrálnej banky, ak je táto operácia vykonaná podľa postupu tendra s fixnou sadzbou, alebo hraničná úroková sadzba, ak sa najaktuálnejšia hlavná refinančná operácia Európskej centrálnej banky vykonala podľa postupu tendra s pohyblivou sadzbou.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

V prípade potreby tieto informácie poskytujú osoby poskytujúce právnu pomoc.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Áno.

Posledná aktualizácia: 16/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.