Úrokové sadzby

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

V maltskom práve sa výraz „zákonný úrok“ nenachádza, ale namiesto neho sa používa výraz „zákonný úrok z omeškania“. Tento výraz sa nachádza v maltskom obchodnom zákonníku (Maltese Commercial Code) a je vymedzený ako „jednoduchý úrok z omeškania, ktorého sadzba zodpovedá súčtu referenčnej sadzby a najmenej ôsmich percent (8 %)“.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Maltské právo stanovuje iba jednu úrokovú sadzbu, a to osem percent (8 %). Právnym základom pre túto sadzbu je obchodný zákonník, kapitola 13 Zbierky zákonov Malty (Laws of Malta), konkrétne hlava II, podtitul IA uvedeného zákonníka.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Veriteľ má nárok na úrok z omeškania odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti alebo po uplynutí lehoty splatnosti stanovených v zmluve. Ak však dátum splatnosti alebo lehota splatnosti nie je stanovená v zmluve, veriteľ má nárok na úrok z omeškania po uplynutí ktorejkoľvek z týchto lehôt:

  • tridsať kalendárnych dní od dátumu doručenia faktúry dlžníkovi,
  • tridsať kalendárnych dní od dátumu doručenia tovaru alebo služieb, ak je dátum doručenia faktúry neistý,
  • tridsať kalendárnych dní od dátumu doručenia tovaru alebo služieb, keď je dlžníkovi doručená faktúra skôr ako tovar alebo služby,
  • tridsať kalendárnych dní od dátumu, kedy sa musí výrobok podľa zákona, ako bolo dohodnuté alebo stanovené v zmluve, skontrolovať či overiť, a dlžníkovi je doručená faktúra skôr alebo v deň tejto kontroly či overenia.

Uplatniteľná referenčná sadzba za prvý polrok príslušného roku je sadzba platná 1. januára uvedeného roku a za druhý polrok príslušného roku sadzba platná 1. júla uvedeného roku.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Maltský obchodný zákonník, Kapitola 13 zbierky zákonov Malty je bezplatne k dispozícii online.

Posledná aktualizácia: 22/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.