Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Holandsko má zákonný úrok. Ide o úrok, ktorý môže veriteľ zo zákona požadovať v prípade oneskorenej platby.

Rozlišuje sa medzi zákonným úrokom na neobchodné transakcie (článok 6:119 Občianskeho zákonníka) a zákonným úrokom na obchodné transakcie (článok 6:119a Občianskeho zákonníka).

Zákonný úrok na neobchodné transakcie sa uplatňuje na všetky dohody so súkromnými osobami alebo spotrebiteľmi.

Zákonný úrok na obchodné transakcie sa uplatňuje na všetky dohody s podnikmi a vládnymi organizáciami.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Zákonný úrok na neobchodné transakcie je 2 %. Zákonný úrok na obchodné transakcie je 8 %

Zákonný úrok môže kolísať.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Posledná aktualizácia: 16/11/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.