Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Úrokové sadzby

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Tak ako v prípade Anglicka a Walesu, zákonný úrok je úroková sadzba, ktorá sa podľa zákona môže uplatniť na nesplatené pohľadávky týkajúce sa peňažných súm dlžných z komerčného dlhu. Zákonný úrok sa môže požadovať podľa zákona o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úrok) z roku 1998. Zákonný úrok sa neuplatňuje pre predaji verejnosti. Predávajúci aj kupujúci musia pôsobiť ako komerčné subjekty.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Výška/sadzba zákonného úroku

Kritériá uplatňovania zákonného úroku

(v prípade potreby, napríklad omeškanie, spotrebiteľská zmluva atď.)

Právny základ

Úrok najviac 8 % pri priznaní všeobecnej a osobitnej náhrady škody.

Upozornenie: Technicky nejde o sadzbu „zákonného úroku“, ale skôr o úrokové sadzby, ktoré sa uplatňujú mimo rozsahu pôsobnosti zákona o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úrok) z roku 1998, t. j. o nekomerčný jednoduchý úrok.

Za posledných niekoľko rokov súdy obvykle v rámci svojej diskrečnej právomoci priznávali úrok vo výške 2 % v prípade všeobecnej náhrady škody (od dátumu doručenia súdneho predvolania) a 6 % v prípade osobitnej náhrady škody (od dátumu vzniku ujmy).

Táto prax bola potvrdená vo veci McDowell/Smyth a MIB (1996).

Uplatňovanie diskrečnej právomoci súdov a priznávanie jednoduchého úroku z dlhov a náhrady škody sú uvedené v týchto právnych predpisoch:

článok 45A vyhlášky o súdoch grófstva (Severné Írsko) z roku 1980 a

článok 33A zákona o súdnictve (Severné Írsko) z roku 1978.

8 % k základnej sadzbe anglickej centrálnej banky (Bank of England).

Referenčná sadzba banky sa stanovuje každých šesť mesiacov 30. júna a 31. decembra.

Základná sadzba z 31. decembra sa použije na dlhy, v prípade ktorých omeškanie vznikne v období od 1. januára do 30. júna. Sadzba účinná k 30. júnu sa bude používať od 1. júla do 31. decembra.

Podniky a subjekty verejného sektora majú zákonné právo žiadať úrok z omeškania v prípade komerčných dlhov, ktoré vznikli zo zmlúv uzavretých 7. augusta 2002 alebo neskôr.

Zákonný úrok sa môže požadovať po prijatí oneskorenej platby. Hranica v Severnom Írsku je šesť rokov. Úrok obvykle začne plynúť 30 dní po dátume splatnosti a požiadania. V zmluve sa zákonný úrok nemôže vylúčiť, nie je však povinné oň požiadať.

Zákon o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úrok) z roku 1998

Vyhláška o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úroková sadzba) (č. 3) z roku 2002

Nariadenia o oneskorenom splatení komerčných dlhov z roku 2002

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Výpočet splatného úroku je priamočiary proces. Najprv sa vypočíta, aký by bol úrok za celý rok. Vykonáva sa to vynásobením dlžnej sumy celkovou úrokovou sadzbou (základná sadzba plus 8 %). Potom sa vypočíta denný úrok vydelením ročného úroku číslom 365. Splatný úrok sa potom vypočíta vynásobením denného úroku počtom dní omeškania. Úrok sa účtuje z hrubej sumy dlhu vrátane akéhokoľvek prvku DPH, z úroku sa však DPH neplatí.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Odkazy na príslušné právne predpisy sa nachádzajú na týchto adresách:

Zákon o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úrok) z roku 1998

Vyhláška o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úroková sadzba) (č. 3) z roku 2002

Nariadenia o oneskorenom splatení komerčných dlhov z roku 2002

Vyhláška o súdoch grófstva (Severné Írsko) z roku 1980

Zákon o súdnictve (Severné Írsko) z roku 1978

Posledná aktualizácia: 13/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.