Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

V súlade s článkom 359 ods. 1 zákona z 23. apríla 1964 – Občiansky zákonník (Zbierka zákonov z roku 2014, bod 121 v znení zmien, ďalej len „OZ“) je úrok z peňažnej sumy splatný len vtedy, ak to vyplýva z právneho úkonu alebo zákona, rozhodnutia súdu alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu. Ak nie je výška úroku stanovená inak, zákonný úrok je splatný vo výške zodpovedajúcej referenčnej sadzbe Národnej banky Poľska plus 3,5 percentuálneho bodu.

Pokiaľ však ide o úrok z omeškania, v článku 481 ods. 2 OZ sa stanovuje, že ak sadzba úroku z omeškania nebola stanovená, zákonný úrok z omeškania je splatný vo výške zodpovedajúcej referenčnej sadzbe Národnej banky Poľska plus 5,5 percentuálneho bodu. Ak má však pohľadávka stanovenú vyššiu sadzbu, veriteľ môže požadovať úrok z omeškania v súlade s touto vyššou sadzbou.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

V súlade s článkom 359 ods. 2 OZ sa zákonný úrok stanovuje vo výške zodpovedajúcej referenčnej sadzbe Národnej banky Poľska plus 3,5 percentuálneho bodu. Minister spravodlivosti formou oznámenia v Úradnom vestníku Poľskej republiky (Monitor Polski) oznamuje sadzbu zákonného úroku. V súčasnosti sa na základe oznámenia ministra spravodlivosti zo 7. januára 2016 v období od 1. januára 2016 uplatňuje zákonný úrok v sadzbe 5 % ročne a zákonný úrok z omeškania v sadzbe 7 % ročne.

Úrok pri obchodných transakciách však upravuje zákon z 8. marca 2013 o platobných lehotách v obchodných transakciách (Zbierka zákonov z roku 2019, bod 118) a jeho sadzba je vždy stanovená v oznámení ministra pre podnikanie a technológie. V súčasnosti sa na základe oznámenia zo 14. januára 2019 v období od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 uplatňuje zákonný úrok z omeškania pri obchodných transakciách v sadzbe 9,50 % ročne.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Informácie týkajúce sa aktuálnej výšky úrokových sadzieb Národnej banky Poľska, vrátane referenčnej sadzby, sú dostupné na webovom sídle Národnej banky Poľska na adrese: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Oznámenia ministra spravodlivosti a ministra rozvoja (v prípade obchodných transakcií) týkajúce sa sadzby zákonného úroku môžete nájsť na webovom sídle Vládneho legislatívneho centra (Rządowe Centrum Legislacji): http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Posledná aktualizácia: 17/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.