Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

V súlade s článkom 359 ods. 1 zákona z 23. apríla 1964 – Občiansky zákonník [Zbierka zákonov (Dziennik Ustaw) z roku 2014, bod 121, v znení zmien, ďalej len „Z. z.“] sú úroky z peňažnej sumy splatné len vtedy, ak to vyplýva z právnej činnosti alebo zo zákona, rozhodnutia súdu alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu. Ak nie je výška úroku stanovená inak, zákonný úrok je splatný vo výške sumy rovnej referenčnej sadzbe Národnej banky Poľska plus 3,5 percentuálneho bodu.

Pokiaľ však ide o úrok z omeškania, na základe článku 481 ods. 2 Z. z., ak sadzba úroku z omeškania nebola stanovená, zákonný úrok z omeškania je splatný vo výške rovnej sume referenčnej sadzby Národnej banky Poľska plus 5,5 percentuálneho bodu. Ak má však pohľadávka stanovenú vyššiu sadzbu, veriteľ môže požadovať úrok z omeškania v súlade s touto vyššou sadzbou.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

V súlade s článkom 359 ods. 2 Z. z. sa zákonný úrok stanovuje vo výške sumy rovnej referenčnej sadzbe Národnej banky Poľska plus 3,5 percentuálneho bodu. Minister spravodlivosti ohlasuje, formou oznámenia v Úradnom vestníku Poľskej republiky (Monitor Polski), výšku zákonného úroku. Aktuálne, na základe oznámenia ministra spravodlivosti zo 7. januára 2016, je zákonný úrok od 1. januára 2016 vo výške 5 % ročne a zákonný úrok z omeškania vo výške 7 % ročne.

Pokiaľ však ide o úrok pri obchodných transakciách, ten sa upravuje zákonom z 8. marca 2013 o lehotách úhrady pri obchodných transakciách (Zbierka zákonov z roku 2013, bod 403, v znení zmien) a výška úroku sa vždy stanovuje oznámením ministra rozvoja. V súčasnosti, na základe oznámenia zo 7. januára 2016, je zákonný úrok z omeškania pri obchodných transakciách v období od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 vo výške 9,50 % ročne.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Informácie týkajúce sa aktuálnej výšky úrokových sadzieb Národnej banky Poľska, vrátane referenčnej sadzby, sú dostupné na webovom sídle Národnej banky Poľska na: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Oznámenia ministra spravodlivosti a ministra rozvoja (v prípade obchodných transakcií) týkajúce sa výšky zákonného úroku môžete nájsť na webovom sídle Vládneho legislatívneho centra (Rządowe Centrum Legislacji RCL): http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Posledná aktualizácia: 22/01/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.