Úrokové sadzby

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Nariadením vlády č. 13/2011 o výnosovom a sankčnom zákonnom úroku pre platobné záväzky a úprave určitých finančných a fiškálnych opatrení v bankovom sektore sa stanovujú právne opatrenia týkajúce sa:

– výnosového zákonného úroku (predstavuje úrok, ktorý dlžník dlží zo sumy, ktorú má povinnosť zaplatiť do uvedenej lehoty, a ktorý sa vypočítava za obdobie predchádzajúce dátumu splatnosti dlžnej sumy) a

– sankčného zákonného úroku (predstavuje úrok, ktorý dlžník dlží zo sumy, ktorú má povinnosť zaplatiť za nesplnenie povinnosti do dátumu splatnosti).

Na základe článku 2 nariadenia vlády č. 13/2011, v súlade s právnymi ustanoveniami alebo zmluvnými podmienkami, ak platobný záväzok podlieha výnosovému a/alebo sankčnému úroku, podľa okolností, a v prípade absencie výslovného ustanovenia dohodnutého stranami týkajúceho sa sadzby tohto úroku, je sadzbou zákonný úrok zodpovedajúci každému z nich.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Ustanoveniami, ktoré sú základom pre právne opatrenia týkajúce sa výnosového/sankčného zákonného/konvenčného úroku, sú články 3 až 5 nariadenia vlády č. 13/2011 o výnosovom a sankčnom zákonnom úroku pre platobné záväzky a úprave určitých finančných a fiškálnych opatrení v bankovom sektore:

Článok 3 – 1. Sadzba výnosového zákonného úroku je referenčná úroková sadzba Národnej banky Rumunska (Banca Națională a României), ktorá je úrokovou sadzbou menovej politiky stanovenou na základe rozhodnutia Správnej rady Národnej banky Rumunska.

2. Sadzba sankčnej zákonnej úrokovej sadzby je referenčná úroková sadzba plus 4 percentuálne body.

21) Pri transakciách medzi profesionálmi a medzi profesionálmi a obstarávateľmi je sadzba sankčného zákonného úroku referenčná úroková sadzba plus 8 percentuálnych bodov.

3. Pri právnych vzťahoch nevychádzajúcich z prevádzky podniku na účel dosiahnutia zisku, v zmysle článku 3 ods. 3 zákona č. 287/2009 o občianskom zákonníku, opätovne publikovaného, sa sadzba zákonného úroku určuje v súlade s odsekmi 1 a 2, znížená o 20 %.

4. Národná banka Rumunska zverejňuje referenčnú úrokovú sadzbu Národnej banky Rumunska v Úradnom vestníku Rumunska, časti I, vždy pri zmene úrokovej sadzby menovej politiky.

Článok 4 – Pri právnych vzťahoch s cezhraničným prvkom, ak sú uplatniteľné rumunské právne predpisy a platba sa má realizovať v zahraničnej mene, je zákonný úrok 6 % ročne.

Článok 5 – 1. Pri právnych vzťahoch nevychádzajúcich z prevádzky podniku na účel dosiahnutia zisku, v zmysle článku 3 ods. 3 zákona č. 287/2009 o občianskom zákonníku, opätovne publikovaného, nesmie úroková sadzba presiahnuť zákonný úrok o viac ako 50 % ročne.

2. Akákoľvek klauzula v rozpore s ustanoveniami odseku 1 je neplatná. V tomto prípade veriteľ stráca právo nárokovať si zákonný úrok.

3. Platnosť konvenčnej úrokovej sadzby sa určí odkázaním na platný zákonný úrok v deň stanovenia.“

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Článkom 3 ods. 1 nariadením vlády č. 13/2011 o výnosovom a sankčnom zákonnom úroku pre platobné záväzky a úprave určitých finančných a fiškálnych opatrení v bankovom sektore sa stanovuje, že sadzba zákonného úroku je referenčná úroková sadzba Národnej banky Rumunska, ktorá je úrokovou sadzbou menovej politiky stanovenou na základe rozhodnutia Správnej rady Národnej banky Rumunska. Je zverejnená na webovom sídle Národnej banky Rumunska na http://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Pokiaľ ide o spôsob výpočtu sadzby zákonného úroku v rôznych prípadoch, pozri vyššie uvedenú odpoveď.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Áno, v rumunčine, nariadenie vlády č. 13/2011 o výnosovom a sankčnom zákonnom úroku pre platobné záväzky a úprave určitých finančných a fiškálnych opatrení v bankovom sektore. Pozri webové sídlo Národnej banky Rumunska na http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Áno, v angličtine, referenčná úroková sadzba Národnej banky Rumunska. Pozri webové sídlo Národnej banky Rumunska na http://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Posledná aktualizácia: 29/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.