Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Úrokové sadzby

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonný úrok je úroková sadzba, ktorá sa podľa zákona môže uplatniť na nesplatenú pohľadávku týkajúcu sa peňažnej sumy. V právnom poriadku Škótska sa stanovuje, že v náležitých prípadoch sa má uplatňovať zákonný úrok.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Výška/sadzba zákonného úroku

Kritériá uplatňovania zákonného úroku

(v prípade potreby, napríklad omeškanie, spotrebiteľská zmluva atď.)

Právny základ

8 %

Ak sa neuplatňuje nijaká iná sadzba zákonného úroku ani zmluvná úroková sadzba, veriteľ môže žiadať úrok so sadzbou 8 % ročne zo sumy zo súdneho dekrétu alebo výpisu.

Článok 9 zákona o výpisoch šerifských súdov (Škótsko) z roku 1892, ktorý bol nahradený článkom 1 zákona o zasadnutiach súdu (úrok v dekrétoch a výpisoch šerifských súdov) z roku 1975 (SI 1975/948) a zmenený článkom 2 zákona o zasadnutiach súdu (úrok v dekrétoch a výpisoch šerifských súdov) z roku 1993 (SI 1993/769) – stanovuje sa súdna úroková sadzba 8 % ročne.

Článok 7 ods. 7 zákona o zasadnutiach súdu (rokovací poriadok najvyššieho civilného súdu) z roku 1994 (SI 1994/1443) – stanovuje sa súdna úroková sadzba na úrovni 8 %.

Články 3 a 4 vyhlášky o pracovných tribunáloch (úrok) z roku 1990 (SI 1990/479) – uplatňuje sa „pravidlo 42 dní“ a úrok so sadzbou určenou v článku 17 zákona o rozsudkoch z roku 1838 [ktorá je, v znení zmien článku 2 vyhlášky o rozsudkoch týkajúcich sa dlhov (úroková sadzba) z roku 1993 (SSI 1993/564), 8 %].

Článok 8 vyhlášky o pracovných tribunáloch (úrok v rozhodnutiach týkajúcich sa prípadov diskriminácie) z roku 1996 (SI 1996/2803) – úrok sa uplatňuje odo dňa nasledujúceho po dni, keď bolo rozhodnutie prijaté, so sadzbou, ktorá je v súčasnosti pevne stanovená v článku 9 zákona o výpisoch okresných súdov (Škótsko) z roku 1892.

8 % k základnej sadzbe anglickej centrálnej banky (Bank of England).

V prípade komerčných dlhov sa v zákone o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úrok) z roku 1998 stanovuje, že úrok sa platí zo splatných dlhov, s cieľom chrániť dodávateľov, ktorí sú vzhľadom na svoje finančné postavenie ohrození, ak sa ich oprávnené dlhy splácajú oneskorene, a všeobecne s cieľom odrádzať od oneskoreného splácania oprávnených dlhov.

Zákon o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úrok) z roku 1998 [sadzba špecifikovaná v článku 4 vyhlášky o oneskorenom splácaní komerčných dlhov (úroková sadzba) (Škótsko) z roku 2002 (SSI 2002/336)].

Sadzba, akú určí súd


Článok 42 zákona o najvyššom civilnom súde z roku 1988 – úrok sa môže priznať v prípadoch, keď bolo odvolanie podané Snemovni lordov zamietnuté pre neuplatnenie žaloby. Sadzba úroku, jednoduchého alebo zloženého, je taká, akú považuje za vhodnú horná komora najvyššieho civilného súdu.

Zákon o úroku z náhrady škody
(Škótsko) z roku 1958

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Úrok sa môže žiadať odo dňa, keď sa suma stala splatnou. Vo všeobecnosti sa uplatňuje jednoduchý úrok. Najvyšší súd Spojeného kráľovstva môže pri rozhodovaní o odvolaní z hornej komory najvyššieho civilného súdu vydať v súvislosti s úrokom, jednoduchým alebo zloženým, taký príkaz, aký považuje za vhodný.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Odkazy na príslušné právne predpisy sa nachádzajú na týchto adresách:

Zákon o výpisoch šerifských súdov (Škótsko) z roku 1892

Zákon o zasadnutiach súdu (úrok v dekrétoch a výpisoch šerifských súdov) z roku 1993

Zákon o najvyššom civilnom súde z roku 1988

Vyhláška o pracovných tribunáloch (úrok) z roku 1990

Zákon o zasadnutiach súdu (rokovací poriadok najvyššieho civilného súdu) z roku 1994

Vyhláška o pracovných tribunáloch (úrok v rozhodnutiach týkajúcich sa prípadov diskriminácie) z roku 1996

Zákon o úroku z náhrady škody (Škótsko) z roku 1958

Zákon o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úrok) z roku 1998

Vyhláška o oneskorenom splatení komerčných dlhov (úroková sadzba) (Škótsko) z roku 2002

Posledná aktualizácia: 13/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.