Úrokové sadzby

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Koncepcia úroku je vymedzená v článku 374 Zákonníka povinností (Obligacijski zakonik) (Úradný vestník RS č. 97/07 – úradné konsolidované znenie a 64/16 – rozh. US), ktorým sa stanovuje, že dlžník dlží okrem istiny úrok, ak je to stanovené zákonom alebo dohodnuté medzi veriteľom a dlžníkom.

Ak je dlžník v omeškaní s vykonaním peňažného záväzku, potom dlžník podľa článku 378 ods. 1 Zákonníka povinností okrem istiny dlží aj úrok.

Zmluvný úrok sa upravuje článkom 382 Zákonníka povinností, v ktorom sa stanovuje, že zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že dlžník zaplatí okrem istiny aj zmluvný úrok za obdobie, ktoré začalo vznikom peňažného záväzku do doby splatnosti.

V Slovinsku je zložený úrok zakázaný, čo znamená, že zo splatného, ale ešte nezaplateného úroku nevzniká úrok, ak zákonom nie je stanovené inak. Preto zmluvné ustanovenie, ktorým sa stanovuje úrok pridaný k nezaplatenému splatnému úroku, je neplatné. Je však možné v zmluve dohodnúť, že úroková sadzba sa môže zvýšiť, ak dlžník nezaplatí splatný úrok načas.

Napriek tomu sa v článku 27a zákona ochrane spotrebiteľov (Zakon o varstvu potrošnikov) (UL RS Nos 98/04 – oficiálne konsolidované znenie, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 a 19/15) stanovuje, bez ohľadu na všeobecné ustanovenia týkajúce sa povinností, že v prípade omeškania platby spotrebiteľa sa zmluvné strany nemôžu dohodnúť na uplatnení vyšších úrokových sadzieb, aké sú stanovené v Zákonníku povinností.

V súlade so Zákonníkom povinností, ak je dohodnutá sadzba úroku z omeškania alebo sadzba zmluvného úroku o viac ako 50 % vyššia, ako zákonná sadzba úroku z omeškania, takáto dohoda sa považuje za úžernícku zmluvu, iba ak veriteľ môže preukázať, že nezneužil tieseň alebo zložitú finančnú situáciu dlžníka, jeho nedostatočné skúsenosti, neopatrnosť alebo závislosť, alebo že výhoda, ktorú získal pre seba alebo pre niekoho iného, nie je evidentne neprimeraná k tomu, čo poskytol alebo sa zaviazal poskytnúť či urobiť. Tento predpoklad sa netýka obchodných zmlúv, t. j. zmlúv uzavretých medzi hospodárskymi subjektmi (spoločnosti a iné právnické subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť alebo živnostníci).

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

V článku 378 ods. 2 Zákonníka povinností sa stanovuje, že sadzba úroku z omeškania je 8 % ročne, ak sa zákonom nestanovuje inak. V súlade s článkom 379 Zákonníka povinností sa veriteľ a dlžník môžu dohodnúť na vyššej alebo nižšej sadzbe úroku z omeškania, ako aj sadzba úroku z omeškania stanovená zákonom (zmluvne dohodnutá úroková sadzba). Ako už bolo zdôraznené, dohoda o vyššej sadzbe úroku z omeškania sa nemôže dohodnúť v prípade omeškania platby spotrebiteľa, ktorý je zmluvnou stranou.

Osobitný zákon, ktorým sa upravuje úroková sadzba, je zákon o predpísaní sadzby úroku z omeškania (Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti) (UL RS č. 11/07 – oficiálne konsolidované znenie; ďalej len: „ZPOMZO-1“). V článku 2 tohto zákona sa stanovuje, že predpísaná sadzba úroku z omeškania, so zreteľom na článok 3 ods. 1 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. ES L 200, 8.8.2000, s. 35), je vedúca úroková sadzba plus 8 percentuálnych bodov. Predpísaná úroková sadzba sa uplatňuje počas šesťmesačného obdobia od 1. januára alebo 1. júla. Vedúca úroková sadzba je úroková sadzba uplatnená Európskou centrálnou bankou na hlavné refinančné operácie, ktoré vykonávala pred prvým kalendárnym dňom príslušného šesťmesačného obdobia. Minister zodpovedný za financie zverejňuje predpísanú sadzbu úroku z omeškania a jej zmeny v Úradnom vestníku Slovinskej republiky. Predpísaná sadzba úroku z omeškania uplatniteľná od 1. januára 2017 a platná na šesťmesačné obdobie je 8 %.

Sadzba zmluvného úroku je stanovená v článku 382 Zákonníka povinností. Predovšetkým v prípadoch, keď bol dohodnutý zmluvný úrok, ale nie skutočná úroková sadzba a dátum splatnosti, je ročná úroková sadzba 6 % a tento úrok je splatný v rovnakom čase ako istina. Zmluvný úrok prestáva vznikať, ak suma splatného úroku, ktorý ešte nebol zaplatený, presahuje sumu istiny.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Informácie o základnej úrokovej sadzbe a úrokovej sadzbe z omeškania sú tiež dostupné na webovom sídle Banka Slovenije.

Informatívny výpočet úroku môžete získať na webovom sídle Najvyššieho súdu Slovinskej republiky.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Zákonník povinností Slovinskej republiky

Zákon o predpísaní sadzby úroku z omeškania

Zákon o ochrane spotrebiteľov

Posledná aktualizácia: 04/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.