Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Úrokové sadzby

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonný úrok je v Španielsku stanovený ako doplňujúci prostriedok nápravy na určenie náhrady škôd v prípade dlžníkovho omeškania s platbou, pokiaľ medzi danými stranami neexistuje žiadna zmluva. Stanovuje sa v článku 1108 Občianskeho zákonníka (Código Civil), v ktorom sa vyžaduje, aby nesplatený dlh predstavoval hotovosť alebo aby sa jeho hodnota vyjadrila v peniazoch.

Zákonný úrok nie je jednoznačne definovaný.

Existujú však rôzne druhy zákonných úrokov. Najčastejšie sa využíva úroková sadzba, ktorá sa uvádza v Občianskom zákonníku. V iných veciach sú však v právnych predpisoch stanovené konkrétne úrokové sadzby, ktoré sa v mnohých prípadoch uplatňujú ako určitý percentuálny podiel zo zákonného úroku. Pokiaľ sú tieto úrokové sadzby uplatniteľné, možno ich takisto považovať za zákonný úrok, čo znamená, že sú povinne stanovené zákonom. Patria medzi ne:

–          V hypotekárnej oblasti sa zákonom č. 1/2013 zo 14. mája 2013 zmenil článok 114 zákona o hypotékach (Ley Hipotecaria) a bol určený limit pre sadzbu úrokov z omeškania v prípade úverov na kúpu nehnuteľnosti slúžiacej ako hlavné bydlisko, ktoré sú kryté samotnou nehnuteľnosťou, pričom výška tohto limitu bola stanovená na trojnásobok zákonnej úrokovej sadzby (v súčasnosti 9 %).

Zákonom o zmluvách o hypotekárnych úveroch (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) sa zmenilo znenie článku 114, pričom jeho nové znenie nadobudlo účinnosť 16. júna 2019. Stanovuje sa ním sadzba úrokov z omeškania ako zvyčajný úrok zvýšený o 3 percentuálne body za obdobie, počas ktorého je platba nesplatená. Vzťahuje sa na úvery čerpané súkromnými osobami, ktoré sú zabezpečené hypotékou na nehnuteľný majetok určený na bývanie. Úroky z omeškania nie je v žiadnom prípade možné kapitalizovať. Dohody v rozpore s týmto pravidlom o úrokoch z omeškania sú neprípustné.

–          V článku 20 ods. 4 zákona č. 16/2011 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (Contratos de Crédito al Consumo) sa pre tento typ operácií stanovuje maximálny strop vo výške 2,5-násobku zákonného úroku.

–          Pokiaľ nie je dohodnuté inak, v článku 7 zákona č. 3/2004 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) sa stanovuje, že zákonná sadza úrokov z omeškania, ktorú musí dlžník zaplatiť, je celková úroková sadzba, ktorú Európska centrálna banka použila pri svojej poslednej hlavnej refinančnej operácii uskutočnenej pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka, plus osem percentuálnych bodov.

Úroková sadzba, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie, sa bude chápať ako úroková sadzba, ktorá sa uplatňuje v prípade aukcií s pevnou úrokovou sadzbou. Ak by sa hlavná refinančná operácia mala vykonať ako aukcia s pohyblivou úrokovou sadzbou, túto úrokovú sadzbu bude prestavovať hraničná úroková sadzba vyplývajúca z tejto aukcie.

Zákonná sadzba úroku z omeškania stanovená v súlade s ustanoveniami tohto odseku sa bude uplatňovať šesť mesiacov odo dňa, keď bola stanovená.

–          V oblasti poistných zmlúv sa v súlade s článkom 20 ods. 4 zákona č. 50/1980 z 8. októbra 1980 o poistných zmluvách (Ley del Contrato de Seguro) trestá neoprávnené omeškanie zo strany poisťovacích spoločností pri vyplácaní poistného plnenia, na ktoré majú poškodené osoby nárok podľa poistných zmlúv. Takéto omeškanie sa trestá ročným úrokom, ktorého výška zodpovedá zákonnej úrokovej sadzbe platnej v čase vzniku poistného plnenia zvýšenej o 50 %. Ak však po uplynutí dvoch rokov od vzniku poistnej udalosti nedošlo k vyplateniu plnenia, sudca musí uložiť poisťovacej spoločnosti ročnú úrokovú sadzbu vo výške najmenej 20 %.

–          Pokiaľ ide o „procesný úrok“ (interés procesal), v článku 576 zákona č. 1/2000 zo 7. januára 2000 o Občianskom súdnom poriadku (Ley de Enjuiciamiento Civil) sa stanovuje, že odo dňa vynesenia rozsudku alebo rozhodnutia na prvom stupni, ktorým sa nariaďuje zaplatenie určitej peňažnej sumy, vzniká veriteľovi nárok na ročný úrok vo výške zákonnej úrokovej sadzby zvýšenej o dva percentuálne body, vo výške úrokovej sadzby dohodnutej stranami alebo vo výške sadzby stanovenej osobitným právnym ustanovením.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Úroková sadzba sa stanovuje každoročne v rozpočtových zákonoch.

Na rok 2017 sa sadzba stanovuje v dodatočnom ustanovení č. 34 zákona č. 3/2017 z 27. októbra o všeobecnom štátnom rozpočte (Ley de Presupuestos Generales del Estado), v ktorom sa stanovuje takto:

– 3,00 % počas obdobia platnosti tohto rozpočtu,

– počas rovnakého obdobia bude úrok z omeškania, na ktorý sa odkazuje v článku 26 všeobecného zákona č. 58/2003 zo 17. decembra 2003 o zdaňovaní (Ley General Tributaria), predstavovať 3,75 %,

– počas rovnakého obdobia bude úrok z omeškania, na ktorý sa odkazuje v článku 38 ods. 2 všeobecného zákona č. 38/2003 zo 17. novembra 2003 o subvenciách (Ley General de Subvenciones), predstavovať 3,75 %.

Úrokové sadzby, ktoré zverejňuje Španielska národná banka (Banco de España), sú k dispozícii na adrese:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

Ako už bolo uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku, okrem zákonného úroku, ktorý je stanovený v článku 1108 Občianskeho zákonníka a slúži na určenie odškodnenia v prípade nevyplatenia peňažného dlhu, existujú rôzne zákonné úrokové sadzby. Patria medzi ne:

–          V hypotekárnej oblasti sa zákonom č. 1/2013 zo 14. mája 2013 zmenil článok 114 zákona o hypotékach (Ley Hipotecaria) a bol určený limit pre sadzbu úrokov z omeškania v prípade úverov na kúpu nehnuteľnosti slúžiacej ako hlavné bydlisko, ktoré sú kryté samotnou nehnuteľnosťou, pričom výška tohto limitu bola stanovená na trojnásobok zákonnej úrokovej sadzby.

Zákonom o zmluvách o hypotekárnych úveroch (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) sa zmenilo znenie článku 114, pričom jeho nové znenie nadobudlo účinnosť 16. júna 2019. Stanovuje sa ním sadzba úrokov z omeškania ako zvyčajný úrok zvýšený o 3 percentuálne body za obdobie, počas ktorého je platba nesplatená. Vzťahuje sa na úvery čerpané súkromnými osobami, ktoré sú zabezpečené hypotékou na nehnuteľný majetok určený na bývanie. Úroky z omeškania nie je v žiadnom prípade možné kapitalizovať. Dohody v rozpore s týmto pravidlom o úrokoch z omeškania sú neprípustné.

–          V článku 20 ods. 4 zákona č. 16/2011 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (Contratos de Crédito al Consumo) sa pre tento typ operácií stanovuje maximálny strop vo výške 2,5-násobku zákonného úroku.

–          Pokiaľ nebol dohodnutý úrok z omeškania, v článku 7 zákona č. 3/2004 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) sa stanovuje, že zákonná sadza úrokov z omeškania, ktorú musí dlžník zaplatiť, je celková úroková sadzba, ktorú Európska centrálna banka použila pri svojej poslednej hlavnej refinančnej operácii uskutočnenej pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka, plus osem percentuálnych bodov.

Úroková sadzba, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie, sa bude chápať ako úroková sadzba, ktorá sa uplatňuje v prípade aukcií s pevnou úrokovou sadzbou. Ak by sa hlavná refinančná operácia mala vykonať ako aukcia s pohyblivou úrokovou sadzbou, túto úrokovú sadzbu bude prestavovať hraničná úroková sadzba vyplývajúca z tejto aukcie.

Zákonná sadzba úroku z omeškania stanovená v súlade s ustanoveniami tohto odseku sa bude uplatňovať šesť mesiacov odo dňa, keď bola stanovená.

–          V oblasti poistných zmlúv sa v súlade s článkom 20 ods. 4 zákona č. 50/1980 z 8. októbra 1980 o poistných zmluvách (Ley del Contrato de Seguro) trestá neoprávnené omeškanie zo strany poisťovacích spoločností pri vyplácaní poistného plnenia, na ktoré majú poškodené osoby nárok podľa poistných zmlúv. Takéto omeškanie sa trestá ročným úrokom, ktorého výška zodpovedá zákonnej úrokovej sadzbe platnej v čase vzniku poistného plnenia zvýšenej o 50 %. Ak však po uplynutí dvoch rokov od vzniku poistnej udalosti nedošlo k vyplateniu plnenia, sudca musí uložiť poisťovacej spoločnosti ročnú úrokovú sadzbu vo výške najmenej 20 %.

–          Pokiaľ ide o „procesný úrok“ (interés procesal), v článku 576 zákona č. 1/2000 zo 7. januára 2000 o Občianskom súdnom poriadku (Ley de Enjuiciamiento Civil) sa stanovuje, že odo dňa vynesenia rozsudku alebo rozhodnutia na prvom stupni, ktorým sa nariaďuje zaplatenie určitej peňažnej sumy, vzniká veriteľovi nárok na ročný úrok vo výške zákonnej úrokovej sadzby zvýšenej o dva percentuálne body, vo výške úrokovej sadzby dohodnutej stranami alebo vo výške sadzby stanovenej osobitným právnym ustanovením.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Úrokové sadzby sú k dispozícii na webovom sídle uvedenom v predchádzajúcej odpovedi.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Áno, na tejto adrese:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres

Posledná aktualizácia: 19/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.