Úrokové sadzby

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Pravidlá týkajúce sa úrokov sú uvedené v Zákone o úrokoch (räntelagen, 1975:635). Tieto pravidlá sa uplatňujú s výnimkou prípadov upravených zmluvou, prísľubom alebo iným špecifickým právnym predpisom. V tomto zákone sa však niektoré zmluvné podmienky vyhlasujú za neplatné.

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Žiadosti o vrátenie

V prípade žiadosti o vrátenie platby, napríklad z dôvodu porušenia zmluvy, úroková sadzba je referenčná sadzba (ktorá vo februári 2016 predstavovala 0 %) zvýšená o dva percentuálne body. Úrok je splatný od dátumu, kedy bola platba uskutočnená, až do dátumu splatenia (vrátane), alebo, ak k splateniu nedôjde načas, až do dátumu (vrátane), od ktorého sa úrok stal splatným podľa pravidiel týkajúcich sa neuhradených pohľadávok.

Neuhradené pohľadávky

Pri neuhradených pohľadávkach je úrok splatný vo výške referenčnej sadzby (0 % vo februári 2016) zvýšenej o osem percentuálnych bodov. Uplatňujú sa tieto všeobecné pravidlá.

a) Ak splatnosť bola určená vopred, úrok je splatný z pohľadávky od tohto dátumu.

b) Ak pohľadávka vyplýva z povinnosti osoby vyúčtovať sumy, ktoré prijala od hlavného dlžníka alebo tretej strany, úrok je splatný od dátumu, ku ktorému bolo vyúčtovanie vykonané, alebo, ak vyúčtovanie vykonané nebolo, od dátumu, ku ktorému vyúčtovanie malo byť vykonané.

c) Pri iných neuhradených pohľadávkach platí všeobecné pravidlo, že úrok je splatný od tridsiateho dňa po tom, ako veriteľ zašle faktúru alebo v inej forme predloží požiadavku na zaplatenie uvedenej sumy, pričom uvedie, že pri neuhradení sumy vzniká povinnosť zaplatiť úrok. Dlžník nie je povinný platiť úrok za obdobie pred prijatím faktúry alebo požiadavky.

Pri obchodných transakciách medzi obchodníkmi je úrok splatný bez ohľadu na to, či sa v požiadavke na zaplatenie uvádza, že pri neuhradení sumy vzniká povinnosť zaplatiť úrok. To isté platí, ak v priebehu obchodného styku obchodníkovi vznikla pohľadávka voči orgánu verejnej moci alebo inému verejnému subjektu za dodaný tovar alebo služby.

V prípade nároku na náhradu škody (skadestånd) alebo na podobnú kompenzáciu, ktorú nie je možné určiť bez ďalšieho prešetrenia, je úrok splatný zo sumy splatnej od tridsiateho dňa po tom, ako veriteľ požiada o úhradu a predloží výkaz o sumách, ktoré môže odôvodnene požadovať. Dlžník nie je povinný platiť úrok za obdobie pred prijatím požiadavky a výkazu.

Bez ohľadu na iné pravidlá je úrok z neuhradenej pohľadávky v každom prípade splatný najneskôr od dátumu oznámenia žiadosti o príkaz na úhradu (betalningsföreläggande) alebo predvolania (stämning i mål) v prípade konania vo veci úhrady pohľadávky.

Ak nárok na náhradu škody vyplýva z úmyselného porušenia zákona a požadovaná náhrada škody nie je vo forme doživotného dôchodku (livränta), úrok je splatný od dátumu, ku ktorému bola škoda spôsobená.

Pohľadávky úročené pred splatnosťou

Ak je pohľadávka úročená v čase, keď sa stane splatnou, a nie je splatená načas, vzťahuje sa na ňu aj naďalej úroková sadzba, ktorej podliehala pred dátumom splatnosti. Splatná úroková sadzba však nikdy nemôže byť nižšia než sadzba, ktorá by bola splatná z neuhradenej pohľadávky, ktorá pred splatnosťou nebola úročená.

Úprava úrokovej sadzby

Úroková sadzba sa môže upraviť, ak dlžník nemohol zaplatiť načas z dôvodu choroby, nezamestnanosti alebo iných podobných okolností, ktoré nemôže ovplyvniť, a bolo by neprimerané požadovať, aby uhradil plnú výšku úroku vzhľadom na omeškanie, ku ktorému z takýchto dôvodov došlo.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Nie.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Na tomto odkaze nájdete neoficiálne znenie Zákona o úrokoch (räntelagen).

Posledná aktualizácia: 23/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.