Úrokové sadzby

Vnútroštátne informácie o tom, ako každá krajina EÚ vypočítava zákonné úrokové sadzby.

Výpočet zákonnej úrokovej miery vo veciach týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach môže byť relevantný v rámci niekoľkých právnych nástrojov Európskej únie. Tieto nástroje však neupravujú podrobnosti o zákonných úrokových mierach a spôsob ich výpočtu určujú vnútroštátne právne predpisy.

V konaní s cezhraničným prvkom môžu byť takéto informácie relevantné a prístup k nim nevyhnutný. Preto Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci poskytuje prehľady s informáciami o tom, ako sa zákonná úroková miera určuje v členských štátoch, či vnútroštátne právo stanovuje takýto úrok, a ak áno, na akom právnom základe a v akej sadzbe/výške. Nájdete tu takisto informácie o okolnostiach a podmienkach, za ktorých sa tieto sadzby uplatňujú, a o spôsobe ich výpočtu.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Posledná aktualizácia: 30/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.