Obrestne mere

Avstrija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Zakonske obresti ureja člen 1000 splošnega civilnega zakonika (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB). Zamudne obresti ureja člen 1333 ABGB, pri pravnih poslih med podjetniki ter med podjetniki in pravnimi osebami javnega prava pa člen 456 zakonika o podjetjih (Unternehmensgesetzbuch – UGB).

Člen 1000 ABGB se uporablja za obresti, „za katere obrestna mera ni bila dogovorjena ali ki jih predpisuje zakon“. Poleg tega člen 1000(2) ABGB ureja primere, v katerih se lahko zahtevajo obresti od obresti (obrestne obresti).

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

V skladu s členom 1000(1) ABGB znaša zakonska obrestna mera štiri odstotke letno. To velja tudi za zakonske zamudne obresti v skladu s členom 1333(1) ABGB v povezavi s členom 1000(1) ABGB. Ta obrestna mera se uporablja tudi za enostranske pravne posle podjetij.

Pri pravnih poslih med podjetniki ter med podjetniki in pravnimi osebami javnega prava za zamude pri plačilu denarnih terjatev v skladu s členom 456 UGB velja zamudna obrestna mera 9,2 odstotne točke nad temeljno obrestno mero. Temeljna obrestna mera za zadevno polletje je tista, ki velja na prvi koledarski dan zadevnega polletja. Temeljno obrestno mero je mogoče najti na spletišču Narodne banke Avstrije na povezavi http://www.oenb.at v rubriki „Allgemeines“/„Wichtige Zinssätze“ („Splošno“/„Pomembne obrestne mere“).

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

V skladu s členom 1000(2) ABGB lahko upnik denarne terjatve zahteva obrestne obresti, če sta se pogodbeni stranki o tem izrecno dogovorili. Celo brez takega dogovora med strankama se lahko hkrati z zahtevkom za zapadle obresti zahtevajo obrestne obresti v zakonski višini štirih odstotkov letno od dneva, ko se začne pravda (vročitev tožbe tožencu). V avstrijskem pravu ni splošne prepovedi obrestnih obresti.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Navedene določbe avstrijskega splošnega civilnega zakonika in zakonika o podjetjih so brezplačno na voljo na spletišču Urada zveznega kanclerja (Bundeskanzleramt, http://www.ris.bka.gv.at/) v rubriki „Bundesrecht“/„Bundesrecht konsolidiert“.

Zadnja posodobitev: 05/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.