Obrestne mere

Belgija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Predpisana obrestna mera je odstotek, ki se uporabi za izračun dodatnega zneska, ki ga mora plačati dolžnik, ki upniku ni plačal pravočasno.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Zakonske obresti v civilnih zadevah (med posamezniki ali med posameznikom in trgovcem) se izračunajo tako, da se 12-mesečni evropski medbančni obrestni meri (Euro Interbank Offered Rate, Euribor) dodata 2 %.

Trgovinske posle (tj. posle med trgovci in/ali podjetji) ureja zakon z dne 2. avgusta 2002 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Ta obrestna mera se uporablja, če se stranki nista dogovorili drugače (pogodbene obresti).

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Šestmesečna prilagoditev obrestne mere za trgovinske posle se objavi v belgijskem uradnem listu (spletišče Belgisch staatsblad – Moniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be).

Dodatne informacije so na voljo na spletišču zvezne javne službe za gospodarstvo (https://economie.fgov.be).

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Dodatne informacije so brezplačno na voljo na spletišču zvezne javne službe za gospodarstvo (https://economie.fgov.be).

Zadnja posodobitev: 10/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.