Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Obrestne mere

Hrvaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Da. Zakonske zamudne obresti so obresti, ki jih plača dolžnik, ki je v zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti. Dolžnik, ki je v zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti, torej dolguje poleg glavnice tudi zamudne obresti.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Splošni predpis, ki ureja institut zamudnih obresti, je zakon o obligacijskih razmerjih (Narodne novine, št. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 in 29/18). – členi 29 do 31. Ta zakon se uporablja, če za določene osebe in določena razmerja s posebnim predpisom ni določeno drugače. V skladu s tem zakonom se zakonska obrestna mera zamudnih obresti, ki se nanašajo na gospodarske pogodbe in pogodbe, sklenjene med trgovci in osebami javnega prava, za vsako polletje določi tako, da se povprečna obrestna mera na stanje posojil, odobrenih nefinančnim gospodarskim družbam za obdobje, daljše od enega leta, ki je izračunana za referenčno obdobje pred tekočim polletjem, poveča za pet odstotnih točk, v ostalih razmerjih pa za tri odstotne točke.

Povprečno obrestno mero za referenčno obdobje določi hrvaška narodna banka (Hrvatska narodna banka) in jo mora vsako leto 1. januarja in 1. julija objaviti v hrvaškem uradnem listu (Narodne novine).

Povprečna obrestna mera, ki se uporablja za izračun zakonskih zamudnih obresti za tekoče polletje (od 1. januarja 2020 do 30. junija 2020), znaša 3,11 %. Za obdobje od 1. januarja 2020 do 30. junija 2020 zato zakonska obrestna mera zamudnih obresti za razmerja na podlagi gospodarskih pogodb in pogodb, sklenjenih med trgovci in osebami javnega prava, znaša 8,11 %, za ostala razmerja (npr. razmerja na podlagi potrošniških pogodb in drugih civilnopravnih pogodb, nepogodbene obveznosti – odškodnina, neupravičena obogatitev) pa znaša 6,11 %.

Posebni predpis, ki določa stopnjo zakonskih zamudnih obresti za določena razmerja, je zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Narodne novine, št. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 in 78/15). S tem zakonom je bila v nacionalno zakonodajo prenesena Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih. Zakon se uporablja za zamude pri plačilu v poslovnih transakcijah med podjetji ter med podjetji in osebami javnega prava, v katerih je oseba javnega prava dolžnik, ki privedejo do dobave blaga ali storitev za plačilo. V skladu s tem zakonom je zakonska obrestna mera za zamude pri plačilu obrestna mera, ki je enaka referenčni obrestni meri, povečani za osem odstotnih točk. Referenčna obrestna mera je enaka povprečni obrestni meri na stanje posojil, odobrenih nefinančnim gospodarskim družbam za obdobje, daljše od enega leta, ki je izračunana za referenčno obdobje pred tekočim polletjem, minus tri odstotne točke.

Povprečno obrestno mero za referenčno obdobje določi hrvaška narodna banka in jo mora vsako leto 1. januarja in 1. julija objaviti v hrvaškem uradnem listu (Narodne novine).

Referenčna obrestna mera, ki se uporablja za izračun zakonskih zamudnih obresti za tekoče polletje (od 1. januarja 2020 do 30. junija 2020), znaša 0,11 %. Za obdobje od 1. januarja 2020 do 30. junija 2020 zato zakonska obrestna mera za zamude pri plačilu v poslovnih transakcijah med podjetji ter med podjetji in osebami javnega prava, v katerih je oseba javnega prava dolžnik, znaša 8,11 %.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Povprečno obrestno mero za referenčno obdobje določi hrvaška narodna banka in jo mora vsako leto 1. januarja in 1. julija objaviti v hrvaškem uradnem listu (Narodne novine).

Narodne novine so na voljo na naslednji povezavi: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Narodne novine so brezplačno na voljo na naslednji povezavi: https://narodne-novine.nn.hr/

Zadnja posodobitev: 14/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.