Obrestne mere

Ciper
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Ciprska nacionalna zakonodaja ne določa „zakonske obrestne mere“. Ko pa je pri sodišču vložena tožba, lahko sodnik odredi plačilo zakonskih obresti po vnaprej določeni obrestni meri, in sicer od datuma evidentiranja tožbe do datuma izdaje sodbe, če ustrezna zakonodaja ne predvideva plačila obresti ali če v zvezi s tožbami zaradi kršitve pogodbe ali sporazuma zadevna pogodba oziroma sporazum ne vsebuje izrecne določbe o obrestni meri.

Obrestna mera je s posebnim sklepom ministra za finance, ki ima pooblastilo za njeno prilagoditev, trenutno določena na 2 %.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Glej odgovor na prvo vprašanje. Trenutno veljavna obrestna mera je 2 %.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Ni relevantno. Glej odgovor na prvo vprašanje.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Ni relevantno. Glej odgovor na prvo vprašanje.

Zadnja posodobitev: 19/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.