Obrestne mere

Češka
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Da. Obresti so na splošno urejene v členih 1802 do 1806 zakona št. 89/2012 (civilni zakonik) in so opredeljene kot denarna kazen, ki nastane samodejno ex lege v obliki obresti, če je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti. Znesek zakonskih obresti se določi v skladu s sekundarno zakonodajo (trenutno vladna uredba št. 351/2013).

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Znesek zakonskih obresti se izračuna v skladu z zakonodajo, ki je v veljavi na prvi dan dolžnikove zamude pri plačilu.

Češka vladna uredba št. 351/2013 z dne 16. oktobra 2013 velja od 1. januarja 2014. Določa znesek zamudnih obresti in stroške, povezane z izterjavo dolga, določa plačilo za stečajnega upravitelja, likvidacijskega upravitelja in sodno imenovanega člana organa, ki predstavlja pravno osebo, ter ureja nekatera vprašanja v zvezi z gospodarskim uradnim listom in javnimi registri pravnih in fizičnih oseb. V skladu z uredbo letni znesek zamudnih obresti temelji na obrestni meri refinanciranja, ki jo določi Narodna banka Češke za prvi dan koledarskega obdobja, v katerem je prišlo do zamude, povečani za osem odstotnih točk. Ta znesek obresti nato ostane nespremenjen v celotnem obdobju zamude.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Zamudne obresti, ki so začele teči pred začetkom veljavnosti vladne uredbe št. 351/2013, ureja zakonodaja, ki je veljala pred tem, tj. vladna uredba št. 142/1994; vedno je treba upoštevati različico, ki je v veljavi na prvi dan zamude.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Zadnja posodobitev: 22/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.