Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Obrestne mere

Anglija in Wales
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Zakonske obresti so obrestna mera, ki jo zakon določa za neporavnano terjatev denarnega zneska. Pravo Anglije in Walesa določa, da se v ustreznih primerih uporabijo zakonske obresti.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Znesek/obrestna mera zakonskih obresti

Merila za uporabo zakonskih obresti

(po potrebi, na primer zamuda, potrošniška pogodba itd.)

Pravna podlaga

8%

Kadar se ne uporablja nobena druga zakonska obrestna mera ali pogodbena obrestna mera, lahko upnik zahteva letno obrestno mero v višini 8 %.

Člen 17 zakona o sodnih odločbah iz leta 1838

Člen 35A Zakona o višjem (prej vrhovnem) sodišču iz leta 1981 (v nadaljnjem besedilu: člen 35A) za višje sodišče določa: „[...] navadne obresti po obrestni meri, za katero sodišče meni, da je primerna, ali kot določajo pravila sodišča glede celotnega dolga ali njegovega dela za celotno obdobje ali del obdobja med datumom, ko je nastala podlaga za tožbo in datumom plačila [...]

Člen 69 Zakona o okrožnih sodiščih iz leta 1984 (v nadaljnjem besedilu: člen 69) za okrožno sodišče določa:

„[...] v postopku (kadar koli je bil začet) pred okrajnem sodišču zaradi izterjave dolga ali odškodnine, se lahko v vsak znesek, glede katerega je izdana sodba, vključijo navadne obresti, in sicer po taki stopnji, za katero sodišče meni, da je primerna, ter za vsak del dolga ali odškodnine, v zvezi s katerim se izda sodna odločba, ali pa se plačilo izvede pred sodbo za celotno obdobje ali kateri koli njegov del med datumom, ko je nastala podlaga za tožbo[...].“

Člen 3 Zakona o reformi zakonodaje (druge določbe) iz leta 1934 za sodišča, ki niso višje sodišče in okrožno

sodišče, ki vodi zapisnike in hrani spise o postopkih, na primer pritožbeno sodišče (civilni oddelek), kadar izdajajo sodbe, določa:

„V vsakem sodnem postopku pred sodiščem, ki vodi zapisnike in hrani spise, zaradi izterjave dolga ali odškodnine, lahko sodišče po svoji presoji odredi, da se v znesek, glede katerega je izdana sodba, vključijo obresti po taki stopnji, za katero sodišče meni, da je primerna, in sicer za celoto ali kateri koli del dolga ali odškodnine za celotno obdobje ali kateri koli njegov del med datumom, ko je nastala podlaga za tožbo, in datumom izdaje sodbe [...].“

Člen 57 (1) (b) Zakona o menicah iz leta 1882 za neizpolnitev obveznosti iz menic ob predložitvi, če je menica izplačljiva ob predložitvi, sicer pa ob zapadlosti.

Členi 86 do 92 Zakona o upravljanju davkov iz leta 1970 za neplačane davke.

Člen 14 Zakona o nagradah solicitorjev za delo v nepravdnem postopku iz leta 1994 za neplačane račune za delo v nepravdnem postopku, vključno s plačanimi izplačili in DDV, vendar stopnja ne sme preseči stopnje dolga iz sodbe, tj. 8 % na leto.

Člen 49 Zakona o arbitraž iz leta 1996, v skladu s katerim lahko razsodišče odredi navadne ali sestavljene obresti „od datumov, po merah in obrokih, kakor meni, da je za zadevo pravično“.

Zakon o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (obresti) iz leta 1998 (v nadaljnjem besedilu: zakon iz leta 1998).

Upoštevati je treba tudi Pravila o civilnem postopku (CPR). Pravilo CPR 16.4 (1)(b) in (2) od tožeče stranke zahteva, da v podrobnostih zahtevka (ali nasprotnega zahtevka) navede, da zahteva plačilo obresti, ter to, ali plačilo obresti zahteva v skladu s pogodbo, pravnim aktom (če je tako, katerim) ali na kakšni drugi podlagi in kateri.

Če je zahtevek vložen za določen denarni znesek, mora vložnik zahtevka navesti:

odstotek, po katerem se zahtevajo obresti,

datum, od katerega se zahtevajo,

datum, do katerega se zaračunajo, najpozneje je to datum izdaje obrazca zahtevka,

skupni znesek obresti, ki se zahtevajo od datuma izračuna,

dnevno obrestno mera, po kateri se obresti obračunajo po datumu izračuna,

8 % nad temeljno obrestno mero centralne banke Bank of England. Referenčna obrestna mera za banko se določi enkrat na šest mesecev, 30. junija in 31. decembra.

Podjetja in organi javnega sektorja imajo zakonsko pravico zahtevati zamudne obresti na komercialne dolgove, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih od 7. avgusta 2002 dalje.

Zakon o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (Obresti) iz leta 1998

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Obresti se lahko uveljavljajo od datuma, ko je znesek zapadel v plačilo, do dne izdaje zahtevka, in po isti obrestni meri do datuma sodbe. Obresti se lahko uveljavljajo tudi od datuma sodbe, in sicer po isti stopnji za sodbe višjega sodišča v sporih katere koli vrednosti in za sodbe okrožnih sodišč v sporih v vrednosti nad 5 000 GBP. Uporablja se samo navadne obresti. Pravilo CPR 44 2 (6)(g) pooblašča sodišče, da odredi obresti na stroške, nastale pred izdajo sodbe.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Zadevna zakonodaja je na voljo na naslednjih povezavah:

Zakon o sodnih odločbah iz leta 1838

Zakon o vrhovnem sodišču (preimenovan v Zakon o višjem sodišču) iz leta 1981

Zakon o okrožnih sodiščih iz leta 1984

Zakon o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (obresti) iz leta 1998

Uredba o okrožnih sodiščih (Obresti na dolgove iz sodnih odločb) iz leta 1991, spremenjena z Uredbo o okrožnih sodiščih (Obresti na dolgove iz sodnih odločb) (Sprememba) iz leta 1996

Zadnja posodobitev: 16/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.