Obrestne mere

Estonija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

V skladu s členom 113 zakona o obligacijskih razmerjih lahko upnik, če je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti, od njega zahteva plačilo zamudnih obresti (kazen za zamudo pri plačilu) od datuma, ko obveznost zapade, pa vse do njene ustrezne izpolnitve.

Kadar obrestna mera zamudnih obresti ni dogovorjena v pogodbi, lahko upnik zahteva plačilo zamudnih obresti v znesku, določenem z zakonom. V skladu s členom 113(1) zakona o obligacijskih razmerjih je zakonska obrestna mera tista, ki je določena v členu 94 zakona, plus osem odstotkov letno.  V skladu s členom 94(1) zakona se obrestna mera uporablja na polletni osnovi in mora biti enaka zadnji obrestni meri, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja pred 1. januarjem ali 1. julijem vsakega leta.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Obrestno mero, določeno v členu 94 zakona o obligacijskih razmerjih, Banka Estonije (Eesti Pank) dvakrat letno objavi na svojem spletišču in v uradni publikaciji Ametlikud Teadaanded. Pri izračunu zakonskih obresti se v skladu s členom 113(1) zakona tej obrestni meri doda osem odstotkov.

V drugi polovici leta 2019 je obrestna mera, določena v členu 94, znašala 0,00 %, torej je bila zakonska obrestna mera 0,00 % + 8 % = 8,00 %.

V Estoniji niso določene različne obrestne mere zakonskih obresti. Člen 113 zakona o obligacijskih razmerjih se uporablja enako za vsako zamudo pri izpolnitvi denarne obveznosti.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti so v estonščini na voljo na primer na potrošniškem spletišču Tarbijaveeb in spletnem portalu za pravno pomoč Jurist Aitab.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Zakon o obligacijskih razmerjih je objavljen na spletišču uradnega lista, prevod v angleščino pa je na voljo tukaj.

Informacije o zadnji obrestni meri, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja, so na voljo na spletišču Banke Estonije.

Zadnja posodobitev: 18/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.