Obrestne mere

Nemčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Da. Zakonska obrestna mera je določena v členu 246 civilnega zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Če je treba plačati obresti na dolg na podlagi zakona ali pravnega posla, obrestna mera znaša štiri odstotke letno, če ni določeno drugače.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Višina zakonske obrestne mere

Merila za uporabo

(po potrebi)

Pravna podlaga

4 %

standardna obrestna mera, če se ne uporabljajo posebne določbe ali če ni dogovorjeno drugače

člen 246 BGB

5 %

za dvostranske trgovinske posle (razen zamudnih obresti), če se ne uporabljajo posebne določbe

člen 352 trgovinskega zakonika (Handelsgesetzbuch – HGB)

5 odstotnih točk nad temeljno obrestno mero po nemškem pravu (*)

v primeru zamude pri izpolnitvi denarne obveznosti

člen 288(1) BGB

9 odstotnih točk nad temeljno obrestno mero po nemškem pravu (*)

v primeru zamude pri terjatvi plačila in če v zadevnem pravnem poslu ni udeležen potrošnik

člen 288(2) BGB

5 odstotnih točk nad temeljno obrestno mero po nemškem pravu (*)

v primeru potrošnikove zamude pri izpolnitvi obveznosti iz potrošniške kreditne pogodbe, če ne obstaja pogodba o nepremičninskem posojilu

prvi stavek člena 497(1) BGB

5 odstotnih točk oziroma 9 odstotnih točk nad temeljno obrestno mero po nemškem pravu (*)

denarni dolg od trenutka, ko se začne pravda (vročitev tožbe/plačilnega naloga), vendar ne prej kot od datuma zapadlosti

člen 291 BGB

5 odstotnih točk nad temeljno obrestno mero po nemškem pravu (*)

pri stroških postopka od vložitve predloga za odmero stroškov in od datuma zapadlosti; če predlog za odmero stroškov ni potreben, od dneva razglasitve sodbe

drugi stavek člena 104(1) zakonika o civilnem postopku (Zivilprozessordnung – ZPO)

2 % nad temeljno obrestno mero po nemškem pravu (*), toda najmanj 6 %

pri poslih, ki vključujejo čeke ali menice, pri čemer se zakonska obrestna mera, višja od 6 %, uporablja samo za domače menice oziroma čeke

člena 45 in 46 zakona o čeku (Scheckgesetz);

členi 28, 48 in 49 zakona o menici (Wechselgesetz)

(*) Temeljna obrestna mera po nemškem pravu NI ista kot temeljna obrestna mera ECB. Za podrobnosti o načinu izračuna glej odgovor na vprašanje 3.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Temeljna obrestna mera po nemškem pravu ni ista kot temeljna obrestna mera ECB. Izračuna se v skladu s členom 247 BGB in se spremeni 1. januarja in 1. julija vsako leto. Pregled temeljne obrestne mere po časovnih obdobjih v skladu s členom 247 BGB je v nemščini in angleščini na voljo na naslednji povezavi:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820.

V skladu s členom 289 BGB se na zamudne obresti ne zaračunajo obresti (prepoved obrestnih obresti).

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Civilni zakonik (BGB) je v nemščini in angleščini na voljo na naslednji povezavi:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html.

Drugi navedeni predpisi so v nemščini na voljo na naslednjih povezavah:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (zakonik o civilnem postopku),

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (trgovinski zakonik),

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (zakon o čeku),

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (zakon o menici).

Zadnja posodobitev: 18/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.