Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Obrestne mere

Gibraltar
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Zakonske obresti so obrestna mera, ki jo zakon določa za neporavnano terjatev denarnega zneska. Pravo Gibraltarja določa, da se v ustreznih primerih uporabijo zakonske obresti.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Znesek/obrestna mera zakonskih obresti

Merila za uporabo zakonskih obresti

(po potrebi, na primer zamuda, potrošniška pogodba itd.)

Pravna podlaga

8%

Kadar se ne uporablja nobena druga zakonska obrestna mera ali pogodbena obrestna mera, lahko upnik zahteva obresti po obrestni meri, ki jo za take dolgove občasno določi Višje sodišče v Angliji – trenutno znaša letna stopnja 8 %.

Člen 36 Zakona o Vrhovnem sodišču iz leta 1960

Odlok o dolgovih iz sodnih odločb (Obrestna mera) iz leta 2000

8 % nad temeljno obrestno mero, ki jo je določila banka Gibraltar Savings Bank za prihranke na dan, ko je dolg zapadel v plačilo.

Podjetja in organi javnega sektorja imajo zakonsko pravico zahtevati zamudne obresti na komercialne dolgove.

Zakon o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (Obresti) iz leta 2003

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Za določene dolgove se lahko obresti uveljavljajo od datuma, ko je znesek zapadel v plačilo, do dne izdaje zahtevka, in po isti obrestni meri do datuma sodbe. Obresti se lahko uveljavljajo tudi od dne izdaje sodbe, in sicer po obrestni meri, ki jo za take dolgove občasno določi Višje sodišče v Angliji – trenutno znaša letna stopnja 8 %. Uporabljajo se samo navadne obresti.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Zadevna zakonodaja je na voljo na naslednjih povezavah:

Zakon o Vrhovnem sodišču iz leta 1960

Odlok o dolgovih iz sodnih odločb (Obrestna mera) iz leta 2000

Zakon o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (obresti) iz leta 2003

Zadnja posodobitev: 11/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.