Obrestne mere

Madžarska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Da. Zakonska obrestna mera je določena v členu 6:47 zakona V iz leta 2013 (civilni zakonik) in vezana na pravila, ki veljajo za obrestno mero centralne banke. Zakonska obrestna mera, ki izhaja iz dolga, izraženega v madžarskih forintih, temelji na temeljni obrestni meri centralne banke, ki jo določi monetarni svet Narodne banke Madžarske. Če je dolg izražen v tuji valuti, je zakonska obrestna mera temeljna obrestna mera, ki jo določi centralna banka, izdajateljica zadevne valute; če taka temeljna obrestna mera ne obstaja, pa obrestna mera denarnega trga.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Pravna podlaga za zakonske obresti je civilni zakonik, ki obresti opredeljuje kot ceno denarja druge osebe, ki jo mora stranka plačati za vsak dolg, če ni dogovorjeno drugače. Zakonske obresti na dolg se zaračunajo v vsakem koledarskem polletju. Obrestna mera, ki velja na prvi dan zadevnega koledarskega polletja, se uporablja za celotno obdobje določenega koledarskega polletja, ne glede na morebitne spremembe temeljne obrestne mere centralne banke v zadevnem polletju.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Ne.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Da, civilni zakonik je na voljo v nacionalni zakonodajni zbirki [Nemzeti Jogszabálytár]. Informacije o temeljni obrestni meri centralne banke so na voljo na spletišču Narodne banke Madžarske.

Zadnja posodobitev: 15/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.