Obrestne mere

Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Zakonodaja določa uporabo obrestne mere v različnih okoliščinah, kot so zamude pri plačilih v trgovinskih poslih, sodni dolgovi in neplačani ali zapozneli davki.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Zakonske obrestne mere, navedene v spodnji razpredelnici, so pomembne za terjatve v civilnih in gospodarskih zadevah:

Znesek/obrestna mera zakonskih obresti

Merila za uporabo zakonskih obresti

(po potrebi, na primer zamuda, potrošniška pogodba itd.)

Pravna podlaga

8 %

Obresti od sodnega dolga od datuma vpisa sodbe

člen 26 zakona o dolžnikih (Irska) iz leta 1840

in

člen 20 zakona o sodiščih iz leta 1981

ter

S.I. 12/1989 – odredba iz leta 1989 k zakonu o sodiščih iz leta 1981 (obresti od sodnih dolgov)

8 %

Če sodišče kateri koli osebi odredi plačilo denarnega zneska, lahko v nekaterih okoliščinah odredi tudi plačilo obresti od celotnega ali katerega koli dela zapadlega zneska za celotno obdobje ali del obdobja od nastanka pravne podlage za tožbo do datuma sodbe.

člen 22(1) zakona o sodiščih iz leta 1981

in

člen 50 zakona o sodiščih in sodnih uradnikih iz leta 1995

ter

S.I. 12/1989 – odredba iz leta 1989 k zakonu o sodiščih iz leta 1981 (obresti od sodnih dolgov)

8 %

Obresti se obračunajo za stroške, ki jih določi sodišče, in sicer od datuma določitve višine zadevnih stroškov (bodisi z dogovorom med strankami bodisi z njihovo določitvijo s strani sodnega uradnika).

člen 30 zakona o sodiščih in sodnih uradnikih iz leta 2002, kot je bil spremenjen s členom 41 zakona o civilni odgovornosti in sodiščih iz leta 2004

in

S.I. 544/2004 (odredba o začetku veljavnosti)

Obrestna mera Evropske centralne banke za operacije glavnega refinanciranja (na dan 1. januarja in 1. julija posameznega leta), povečana za 8 odstotnih točk.

Upravičenost upnika, da zahteva zakonske zamudne obresti, če zamuja plačilo v zvezi s trgovinskimi pogodbami, sklenjenimi po 16. marcu 2013.

zakonski instrument (S.I.) št. 580/2012 – uredbe Evropskih skupnosti (zamude pri plačilih v trgovinskih poslih) iz leta 2012

Obrestna mera Evropske centralne banke za operacije glavnega refinanciranja (na dan 1. januarja in 1. julija posameznega leta), povečana za 7 odstotnih točk.

Upravičenost upnika, da zahteva zakonske zamudne obresti, če zamuja plačilo v zvezi s trgovinskimi pogodbami, sklenjenimi med 7. avgustom 2002 in 15. marcem 2013, če zahtevane zamudne obresti presegajo znesek 5 EUR.

S.I. št. 388/2002 – uredbe Evropskih skupnosti (zamude pri plačilih v trgovinskih poslih) iz leta 2002

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

n. r. Glej zgornjo razpredelnico.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Zakonodaja je na voljo na spletu: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce.

Zadnja posodobitev: 12/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.