Obrestne mere

Litva
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Obresti in zamudne obresti so urejene v naslednjih predpisih:

zakonik Republike Litve o civilnem postopku, zvezek 6,

zakon Republike Litve o preprečevanju zamud pri plačilih v gospodarskih pogodbah.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

V skladu s členom 6.37 civilnega zakonika se lahko obresti določijo z zakonom ali dogovorom med strankama v skladu z danimi zavezami. Od dolžnika se prav tako zahteva, da na dodeljeni znesek plača obresti po zakonsko določeni obrestni meri, in sicer od datuma predložitve zadeve sodišču do polne izvršitve sodbe sodišča.

V skladu s členom 6.71 civilnega zakonika Republike Litve so zamudne obresti denarni znesek, določen z zakonom, pogodbo ali sodno odločbo, ki ga mora dolžnik plačati upniku, če obveznost ni bila izpolnjena ali je bila nepravilno izpolnjena (globa). Zamudne obresti se lahko določijo kot specifičen denarni znesek ali v odstotkih osnovne obveznosti. Zamudne obresti se lahko določijo za neizpolnitev obveznosti v roku. Izračunajo se glede na število dni, tednov, mesecev itd. zamude.

V skladu s členom 6.210 civilnega zakonika dolžnik, ki je zamudil rok za izpolnitev denarne obveznosti, plača obresti po letni obrestni meri v višini 5 % dolgovanega zneska, razen če je drugačna obrestna mera določena z zakonom ali pogodbo. Če sta obe pogodbeni stranki podjetnika ali zasebna pravna subjekta, plača obresti po letni obrestni meri v višini 6 % dolgovanega zneska, razen če je drugačna obrestna mera določena z zakonom ali pogodbo.

Namen litovskega zakona o preprečevanju zamud pri plačilih v gospodarskih poslih je določiti rok plačila za prodano blago, opravljene storitve in dela, opravljena na podlagi gospodarske pogodbe, znesek zapadlih obresti v primeru zamude pri plačilu, kako ga izračunati in pravice upnikov, ko plačilo prejmejo z zamudo. Ta zakon se uporablja za vse gospodarske pogodbe med gospodarskimi subjekti ali med gospodarskimi subjekti in subjekti javnega prava, na podlagi katerih se dobavlja blago, opravljajo storitve ali se opravljajo plačila in dela za plačilo. V skladu s tem zakonom je obrestna mera za zamude pri plačilu 8 odstotnih točk nad fiksno obrestno mero, ki se uporablja za zadnjo operacijo glavnega refinanciranja Evropske centralne banke, če je bila ta izvedena po avkcijskem postopku s fiksno mero, ali z mejno obrestno mero, če je bila zadnja operacija glavnega refinanciranja Evropske centralne banke izvedena po avkcijskem postopku z variabilno mero.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Te informacije po potrebi zagotovijo osebe, ki zagotavljajo brezplačno pravno pomoč.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Da.

Zadnja posodobitev: 16/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.