Obrestne mere

Luksemburg
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Zakonska obrestna mera je obrestna mera, ki se vsako leto določi z zakonom in se uporablja v primeru zamude pri plačilih, če stranki predhodno nista določili druge obrestne mere.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Od sprejetja zakona z dne 18. aprila 2004, s katerim je bila prenesena Direktiva 2000/35/ES z dne 29. junija 2000, se zamudna obrestna mera pri trgovinskih poslih (to je poslih med podjetji ali med podjetji in javnimi organi, na podlagi katerih se dobavi blago ali opravijo plačljive storitve) določi posebej na podlagi mejne obrestne mere, ki izhaja iz postopka razpisa z variabilno stopnjo, ki jo Evropska centralna banka uporablja za svoje zadnje operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim koledarskim dnem zadevnega polletja. V primeru zamude pri plačilu se ta obrestna mera zviša za ustrezno razliko (razen če je v pogodbi drugače določeno na podlagi oddelka 3 spremenjenega zakona z dne 18. aprila 2004 o zamudah pri plačilih in zamudnih obrestnih merah).

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

/

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

LEGILUX

Ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 08/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.