Obrestne mere

Malta
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

V malteškem pravu se ne uporablja izraz „zakonske obresti“, temveč se namesto njega uporablja izraz „zakonite obresti za zamudo pri plačilu“. Ta izraz je v malteškem trgovinskem zakoniku opredeljen kot „navadne obresti za zamudo pri plačilu po stopnji, ki je enaka vsoti referenčne stopnje in vsaj osmih odstotkov (8 %)“.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Malteško pravo določa samo eno obrestno mero, in sicer osemodstotno (8 %). Pravna podlaga za to obrestno mero je trgovinski zakonik, poglavje 13 Zakonodaje Malte, zlasti določbe podnaslova IA naslova II navedenega zakonika.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Upnik je upravičen do obresti za zamudo pri plačilu od dneva, ki sledi datumu ali roku za plačilo, določenemu v pogodbi. Če datum ali rok za plačilo v pogodbi ni določen, je upnik upravičen do obresti za zamudo pri plačilu po preteku katerega koli od naslednjih rokov:

  • trideset koledarskih dni po datumu, na katerega dolžnik prejme račun;
  • če je datum prejema računa ali druge ustrezne zahteve za plačilo dvomljiv, trideset koledarskih dni po dnevu prejema blaga ali opravljenih storitev;
  • če dolžnik prejme račun pred prejemom blaga ali opravo storitev, trideset koledarskih dni po dnevu prejema blaga ali opravljenih storitev;
  • če je treba v skladu z zakonom ali pogodbo proizvod potrditi ali ga preveriti in dolžnik prejme račun pred datumom sprejema ali preverjanja ali na ta datum, trideset koledarskih dni po datumu sprejema ali preverjanja.

Veljavna referenčna obrestna mera za prvi semester zadevnega leta je obrestna mera, ki velja na dan 1. januarja zadevnega leta, za drugi semester zadevnega leta pa obrestna mera, ki velja na dan 1. julija zadevnega leta.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Malteški trgovinski zakonik, poglavje 13 Zakonodaje Malte, je na voljo brezplačno na spletu.

Zadnja posodobitev: 22/03/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.