Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Obrestne mere

Nizozemska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Nizozemska ima zakonske zamudne obresti. To so obresti, ki jih upnik po zakonu lahko zahteva v primeru zamude pri plačilu.

Razlikuje se med zakonskimi obrestmi za netrgovinske posle (člen 6:119 civilnega zakonika) in zakonske obresti za trgovinske posle (člen 6:119a civilnega zakonika).

Zakonske obresti za netrgovinske posle veljajo za vse sporazume s fizičnimi osebami ali potrošniki.

Zakonske obresti za trgovinske posle veljajo za vse sporazume s poslovnimi subjekti in vladnimi organizacijami.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Zakonske obresti za netrgovinske posle znašajo 2 %. Zakonske obresti za trgovinske posle znašajo 8 %.

Zakonske obresti se lahko spreminjajo.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Zadnja posodobitev: 16/11/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.