Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Obrestne mere

Severna Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Kot v Angliji in Walesu je zakonska obrestna mera obrestna mera, ki jo zakon določa za neporavnane denarne terjatve ki izvirajo iz komercialnih dolgov. Zakonske obresti se lahko uveljavljajo v skladu z Zakonom o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (obresti) iz leta 1998. Zakonske obresti se ne uporabljajo pri prodaji javnosti. Prodajalec in kupec morata ravnati kot komercialna subjekta.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Znesek/obrestna mera zakonskih obresti

Merila za uporabo zakonskih obresti

(po potrebi, na primer zamuda, potrošniška pogodba itd.)

Pravna podlaga

Obresti največ 8 % na splošno in posebno odškodnino.

Opomba: To tehnično ni „zakonska obrestna mera“, temveč obrestne mere, ki se uporabljajo zunaj področja uporabe Zakona o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (obresti) iz leta 1998, tj. nekomercialne in navadne obresti.

V zadnjih letih so sodišča po svojem preudarku načeloma določala obresti v višini 2 % za splošno odškodnino (od datuma vročitve sodnega poziva) in 6 % za posebno odškodnino (od datuma, ko je nastala škoda).

Ta praksa je bila potrjena v sodbi McDowell proti Smyth in MIB (1996).

Pristojnost sodišč, da uporabijo diskrecijsko pravico in določijo navadne obresti na dolgove in odškodnino, je določena v:

členu 45a Odloka o okrožnih sodiščih (Severna Irska) iz leta 1980 ter

členu 33A Zakona o sodiščih (Severna Irska) iz leta 1978.

8 % nad temeljno obrestno mero centralne banke Bank of England.

Referenčna obrestna mera za banko se določi enkrat na šest mesecev, 30. junija in 31. decembra.

Izhodiščna obrestna mera z dne 31. decembra se uporabi za dolgove, ki zapadejo v plačilo med 1. januarjem in 30. junijem. Obrestna mera z dne 30. junija se uporabi med 1. julijem in 31. decembrom.

Podjetja in organi javnega sektorja imajo zakonsko pravico zahtevati zamudne obresti na komercialne dolgove, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih od 7. avgusta 2002 dalje.

Zakonske obresti je mogoče uveljavljati po prejemu zapoznelega plačila. Zastaralni rok na Severnem Irskem je šest let. Obresti običajno tečejo od 30. dne, potem ko zapade plačilo. Pogodba ne sme izključevati zakonskih obresti, vendar jih ni obvezno uveljavljati.

Zakon o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (Obresti) iz leta 1998

Odlok o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (Obrestna mera) (št. 3) iz leta 2002.

Uredba o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov iz leta 2002

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Izračun dolgovanih obresti je preprost. Najprej se izračuna, kakšne bi bile obresti za celo leto. To se doseže z množenjem zneska, ki se dolguje, s skupno obrestno mero (temeljna obrestna mera, ki se ji prišteje 8 %). Nato se dnevne obresti izračunajo tako, da se letne obresti delijo s 365. Zapadle obresti se tako izračunajo tako, da se dnevne obresti pomnožijo s številom dni zamude. Obresti se izračunajo na bruto znesek dolga, vključno s katerim koli elementom DDV, vendar se DDV na obresti ne plača.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Zadevna zakonodaja je na voljo na naslednjih povezavah:

Zakon o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (obresti) iz leta 1998

Odlok o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (Obrestna mera) (št. 3) iz leta 2002

Uredba o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov iz leta 2002

Odlok o okrožnih sodiščih (Severna Irska) iz leta 1980

Zakon o sodiščih (Severna Irska) iz leta 1978

Zadnja posodobitev: 13/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.