Obrestne mere

Romunija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Vladni odlok št. 13/2011 o pogodbenih in zamudnih zakonskih obrestih za plačilne obveznosti ter ureditvi nekaterih finančnih in fiskalnih ukrepov v bančnem sektorju določa pravno ureditev:

– pogodbenih zakonskih obresti (tj. obresti, ki jih dolguje dolžnik na znesek, ki ga mora plačati v določenem roku, izračunane za obdobje pred datumom zapadlosti dolgovanega zneska) in

– zamudnih zakonskih obresti (tj. obresti, ki jih dolguje dolžnik na znesek, ki ga mora plačati zaradi neizpolnitve obveznosti do datuma zapadlosti).

Člen 2 vladnega odloka št. 13/2011 določa, da kadar se za plačilno obveznost v skladu s pravnimi določbami ali pogodbenimi pogoji obračunajo pogodbene in/ali zamudne obresti, odvisno od primera, in če se stranki nista izrecno dogovorili o obrestni meri, se obresti plačajo po ustrezni zakonski obrestni meri.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Določbe, na katerih temelji pravna ureditev pogodbenih/zamudnih zakonskih/konvencionalnih obresti, so členi 3 do 5 vladnega odloka št. 13/2011 o pogodbenih in zamudnih zakonskih obrestih za plačilne obveznosti ter ureditvi nekaterih finančnih in fiskalnih ukrepov v bančnem sektorju:

„Člen 3: (1) Obrestna mera pogodbenih zakonskih obresti je referenčna obrestna mera Narodne banke Romunije (Banca Națională a României), ki je obrestna mera monetarne politike, določena s sklepom upravnega odbora Narodne banke Romunije.

(2) Obrestna mera zamudnih zakonskih obresti je referenčna obrestna mera plus 4 odstotne točke.

(21) V pravnih poslih med strokovnjaki ter med strokovnjaki in organi naročniki je obrestna mera zamudnih zakonskih obresti referenčna obrestna mera plus 8 odstotnih točk.

(3) V pravnih razmerjih, ki ne izhajajo iz poslovanja pridobitnega podjetja, se v smislu člena 3(3) zakona št. 287/2009 o civilnem zakoniku, kot je bil ponovno objavljen, obrestna mera zakonskih obresti določi v skladu z odstavkoma (1) in (2) ter zmanjša za 20 %.

(4) Narodna banka Romunije v delu I Uradnega lista Romunije objavi referenčno obrestno mero Narodne banke Romunije, in sicer ob vsaki spremembi obrestne mere monetarne politike.

Člen 4: V pravnih razmerjih s čezmejnimi posledicami, v katerih se uporabi romunsko pravo in se plačilo izvede v tuji valuti, je zakonska obrestna mera 6 % letno.

Člen 5: (1) V pravnih razmerjih, ki ne izhajajo iz poslovanja pridobitnega podjetja, v smislu člena 3(3) zakona št. 287/2009 o civilnem zakoniku, kot je bil ponovno objavljen, obrestna mera ne sme presegati zakonskih obresti za več kot 50 % letno.

(2) Vsaka klavzula, ki krši določbe odstavka (1), je nična. V tem primeru upnik izgubi pravico zahtevati zakonske obresti.

(3) Veljavnost konvencionalne obrestne mere se določi ob upoštevanju zakonskih obresti, veljavnih na dan določitve.“

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Člen 3(1) vladnega odloka št. 13/2011 o pogodbenih in zamudnih zakonskih obrestih za plačilne obveznosti ter ureditvi nekaterih finančnih in fiskalnih ukrepov v bančnem sektorju določa, da je obrestna mera zakonskih obresti referenčna obrestna mera Narodne banke Romunije, ki je obrestna mera monetarne politike, določena s sklepom upravnega odbora Narodne banke Romunije. Objavljena je na spletišču Narodne banke Romunije: https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx.

Za način izračuna obrestne mere zakonskih obresti za različne primere glej odgovor zgoraj.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Da, v romunščini za vladni odlok št. 13/2011 o pogodbenih in zamudnih zakonskih obrestih za plačilne obveznosti ter ureditvi nekaterih finančnih in fiskalnih ukrepov v bančnem sektorju. Glej spletišče Narodne banke Romunije: http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573.

Da, v angleščini za referenčno obrestno mero Narodne banke Romunije (BNR). Glej spletišče Narodne banke Romunije: https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx.

Zadnja posodobitev: 08/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.