Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Obrestne mere

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Zakonske obresti so obrestna mera, ki jo zakon določa za neporavnano terjatev denarnega zneska. Pravo Škotske določa, da se v ustreznih primerih uporabijo zakonske obresti.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Znesek/obrestna mera zakonskih obresti

Merila za uporabo zakonskih obresti

(po potrebi, na primer zamuda, potrošniška pogodba itd.)

Pravna podlaga

8%

Kadar se ne uporablja nobena druga zakonska obrestna mera ali pogodbena obrestna mera, lahko upnik zahteva letno obrestno mero po stopnji 8 % na znesek sodne odločbe ali izvlečka.

Zakon o izvlečkih grofijskih sodišč (Škotska) iz leta 1892, člen 9, kakor je bil nadomeščen s členom 1 Zakona o vrhovnem sodišču (Obresti v sodnih odločbah ali izvlečkih grofijskih sodišč) iz leta 1975 (SI 1975/948) in spremenjen s členom 2 Zakona o vrhovnem sodišču (Obresti v sodnih odločbah ali izvlečkih grofijskih sodišč) iz leta 1993 (SI 1993/769) – določa sodno obrestno mero po stopnji 8 % na leto.

Zakon o vrhovnem sodišču (Pravila višjega sodišča) iz leta 1994 (SI 1994/1443) Pravilo 7.7 – določa sodno obrestno mero po stopnji 8 %.

Odlok o delovnih sodiščih (Obresti) iz leta 1990 (SI 1990/479) členi 3–4 – določa „pravilo 42 dni“ in obrestno mero po stopnji iz člena 17 Zakona o sodnih odločbah iz leta 1838 (ki, kakor je bila spremenjena s členom 2 Odloka o dolgovih iz sodnih odločb (Obrestna mera) iz leta 1993 (SSI 1993/564), znaša 8 %).

Odlok o delovnih sodiščih (Obresti na odškodnine v zadevah v zvezi z diskriminacijo) iz leta 1996 (SI 1996/2803), člen 8 – določa, da se obresti uporabljajo od dneva po datumu sprejetja odločitve po stopnji, ki je zaenkrat določena v členu 9 Zakon o izvlečkih grofijskih sodišč (Škotska) iz leta 1892.

8 % nad temeljno obrestno mero centralne banke Bank of England.

V zvezi s komercialnimi dolgovi Zakon o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (Obresti) iz leta 1998 določa, da se obresti plačajo na zapadle dolgove, da se zaščitijo dobavitelji, katerih finančni položaj bi bil zaradi zamude pri plačilu upoštevnih dolgov ranljiv, in na splošno zaradi odvračanja od zamud pri plačilu upoštevnih dolgov.

Zakon o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (Obresti) iz leta 1998 (obrestna mera, določena v členu 4 Odloka o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (Obrestna mera) (Škotska) iz leta 2002 (SSI 2002/336)).

Stopnja, kakor jo določi sodišče


Zakon o višjem sodišču iz leta 1988, člen 42 – obresti se lahko naložijo v primeru zavrnitve pritožbe pred lordsko zbornico zaradi zavlačevanja kazenskega pregona. Obrestna mera, enostavna ali sestavljena, kakor jo kot ustrezno določi pritožbeni oddelek višjega sodišča.

Zakon o obrestih na nastalo škodo (Škotska)
iz leta 1958.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Obresti se lahko uveljavljajo od datuma, ko je znesek zapadel v plačilo. Na splošno se uporabljajo navadne obresti. Vrhovno sodišče Združenega kraljestva lahko pri obravnavanju pritožbe pritožbenega oddelka višjega sodišča tako odredi glede obresti, enostavnih ali sestavljenih, kakor meni, da je ustrezno.

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Zadevna zakonodaja je na voljo na naslednjih povezavah:

Zakon o izvlečkih grofijskih sodišč (Škotska) iz leta 1892

Zakon o vrhovnem sodišču (Obresti v sodnih odločbah ali izvlečkih grofijskih sodišč) iz leta 1993

Zakon o višjem sodišču iz leta 1988

Odlok o delovnih sodiščih (Obresti) iz leta 1990

Zakon o vrhovnem sodišču (Pravila višjega sodišča) iz leta 1994

Odlok o delovnih sodiščih (Obresti na odškodnine v zadevah v zvezi z diskriminacijo) iz leta 1996

Zakon o obrestih na nastalo škodo (Škotska) iz leta 1958

Zakon o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (obresti) iz leta 1998

Odloka o zamudah pri plačilih komercialnih dolgov (Obrestna mera) (Škotska) iz leta 2002

Zadnja posodobitev: 13/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.