Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Obrestne mere

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali so „zakonske obresti“ v državi članici določene? Če da, kako so „zakonske obresti“ opredeljene v tej državi članici?

Zakonske obresti so v Španiji določene kot pomožno sredstvo za določitev odškodnine, kadar med strankama ni dogovora in dolžnik zamuja s plačilom. Določene so v členu 1108 civilnega zakonika (Código Civil), s katerim se zahteva, da je neplačani dolg v denarju ali da je bil pretvorjen v denar.

Zakonske obresti niso izrecno opredeljene.

Obstajajo različne vrste zakonskih obresti. Najpogostejša obrestna mera je tista, ki je navedena v civilnem zakoniku. Vendar pa so v drugih zadevah z zakonodajo določene posebne obrestne mere, ki v številnih primerih izhajajo iz uporabe določenega odstotka za zakonske obresti. V primerih, v katerih se uporabljajo te obrestne mere, se te prav tako lahko štejejo za zakonske obresti, ker so določene z zakonodajo. Med njimi so:

v zvezi s hipotekami je z zakonom 1/2013 z dne 14. maja 2013 spremenjen člen 114 zakona o hipotekah (Ley Hipotecaria), zgornja meja obrestne mere za zamudo pri plačilu v primeru posojil za nakup glavnega prebivališča, zavarovanih s hipoteko na to prebivališče, pa je določena na trikratnik zakonske obrestne mere (kar je trenutno 9 %).

Zakon o pogodbah o hipotekarnem posojilu (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) je spremenil besedilo člena 114, ki je v novem besedilu začel veljati 16. junija 2019. Zamudne obresti so v njem določene kot obrestna mera rednih obresti plus tri odstotne točke v obdobju, za katero plačilo še ni bilo opravljeno. Uporablja se za posojila, ki jih najamejo posamezniki in ki so zavarovana s hipotekami na stanovanjske nepremičnine. Zamudnih obresti v nobenem primeru ni mogoče kapitalizirati. Dogovori, ki nasprotujejo temu pravilu o zamudnih obrestih, niso dopustni;

– s členom 20(4) zakona 16/2011 o kreditnih pogodbah za potrošnike (Contratos de Crédito al Consumo) je za take posle zgornja meja določena na 2,5-kratnik zakonskih obresti;

– če ni drugače dogovorjeno, člen 7 zakona 3/2004 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) določa zakonsko obrestno mero za zamudne obresti, ki jo mora dolžnik plačati, kot vsoto obrestne mere, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih zadnjih operacijah glavnega refinanciranja, izvedenih pred prvim dnem tekoče polovice koledarskega leta, plus osem odstotnih točk.

Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja, se razume kot obrestna mera, ki se uporablja, kadar so te operacije dražbe s fiksno obrestno mero. Če je treba operacijo glavnega refinanciranja izvesti kot dražbo z variabilno obrestno mero, se ta obrestna mera nanaša na mejno obrestno mero, ki izhaja iz te dražbe.

Zakonska obrestna mera za zamudne obresti, določena v skladu z določbami tega odstavka, se uporablja šest mesecev od dneva, ko je bila določena;

– v zvezi z zavarovalnimi pogodbami so s členom 20(4) zakona 50/1980 z dne 8. oktobra 1980 o zavarovalnih pogodbah (Ley del Contrato de Seguro) sankcionirane neupravičene zamude zavarovalnic pri izplačilu odškodnine oškodovancem iz naslova terjatev, zajetih z zavarovalnimi pogodbami, ki so jih te podpisale, s plačilom letne obrestne mere, ki je enaka zakonski obrestni meri ob zapadlosti plačila, plus 50 %. Če odškodnina ni izplačana v dveh letih od nastanka terjatve, sodišče zavarovatelju naloži letno obrestno mero v višini najmanj 20 %.

Procesne obresti (interés procesal), na katere se nanaša člen 576 zakona 1/2000 z dne 7. januarja 2000 o civilnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil), ki določa, da po izdaji sodbe ali odločbe na prvi stopnji, s katero je naloženo denarno plačilo, v korist upnika tečejo letne obresti po zakonski obrestni meri, povečani za dve odstotni točki, ali obrestni meri, o kateri sta se dogovorili stranki, ali obrestni meri, določeni s posebno zakonsko določbo.

2 Če da, kakšen je znesek/obrestna mera in kaj je pravna podlaga zanj(-o)? Če so določene različne obrestne mere zakonskih obresti, v katerih okoliščinah in pod katerimi pogoji veljajo?

Obrestna mera je določena v proračunskih zakonih za vsako leto.

Obrestna mera za leto 2017 je določena v dodatni določbi št. 34 zakona 3/2017 z dne 27. oktobra o splošnem državnem proračunu (Ley de Presupuestos Generales del Estado):

– 3,00 %, dokler je ta proračun v veljavi.

– V istem obdobju bodo zamudne obresti iz člena 26 splošnega zakona 58/2003 z dne 17. decembra 2003 o obdavčevanju (Ley General Tributaria) znašale 3,75 %.

– V istem obdobju bodo zamudne obresti iz člena 38(2) splošnega zakona 38/2003 z dne 17. novembra 2003 o subvencijah (Ley General de Subvenciones) znašale 3,75 %.

Obrestne mere so navedene na naslednjem spletnem naslovu, kot jih objavlja Banka Španije:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/.

Kot je navedeno v odgovoru na prejšnje vprašanje, se poleg zakonskih obresti, določenih v členu 1108 civilnega zakonika za določitev odškodnine za neplačane denarne terjatve, uporabljajo različne stopnje zakonskih obresti. Med njimi so:

v zvezi s hipotekami je z zakonom 1/2013 z dne 14. maja 2013 spremenjen člen 114 zakona o hipotekah (Ley Hipotecaria), zgornja meja obrestne mere za zamudo pri plačilu v primeru posojil za nakup glavnega prebivališča, zavarovanih s hipoteko na to prebivališče, pa je določena na trikratnik zakonske obrestne mere.

Zakon o pogodbah o hipotekarnem posojilu (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) je spremenil besedilo člena 114, ki je v novem besedilu začel veljati 16. junija 2019. Zamudne obresti so v njem določene kot obrestna mera rednih obresti plus tri odstotne točke v obdobju, za katero plačilo še ni bilo opravljeno. Uporablja se za posojila, ki jih najamejo posamezniki in ki so zavarovana s hipotekami na stanovanjske nepremičnine. Zamudnih obresti v nobenem primeru ni mogoče kapitalizirati. Dogovori, ki nasprotujejo temu pravilu o zamudnih obrestih, niso dopustni;

– s členom 20(4) zakona 16/2011 o kreditnih pogodbah za potrošnike (Contratos de Crédito al Consumo) je za take posle zgornja meja določena na 2,5-kratnik zakonskih obresti;

– če zamudne obresti niso dogovorjene, člen 7 zakona 3/2004 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) določa zakonsko obrestno mero za zamudne obresti, ki jo mora dolžnik plačati, kot vsoto obrestne mere, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih zadnjih operacijah glavnega refinanciranja, izvedenih pred prvim dnem tekoče polovice koledarskega leta, plus osem odstotnih točk.

Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja, se razume kot obrestna mera, ki se uporablja, kadar so te operacije dražbe s fiksno obrestno mero. Če je treba operacijo glavnega refinanciranja izvesti kot dražbo z variabilno obrestno mero, se ta obrestna mera nanaša na mejno obrestno mero, ki izhaja iz te dražbe.

Zakonska obrestna mera za zamudne obresti, določena v skladu z določbami tega odstavka, se uporablja šest mesecev od dneva, ko je bila določena;

– v zvezi z zavarovalnimi pogodbami so s členom 20(4) zakona 50/1980 z dne 8. oktobra 1980 o zavarovalnih pogodbah (Ley del Contrato de Seguro) sankcionirane neupravičene zamude zavarovalnic pri izplačilu odškodnine oškodovancem iz naslova terjatev, zajetih z zavarovalnimi pogodbami, ki so jih te podpisale, s plačilom letne obrestne mere, ki je enaka zakonski obrestni meri ob zapadlosti plačila, plus 50 %. Če odškodnina ni izplačana v dveh letih od nastanka terjatve, sodišče zavarovatelju naloži letno obrestno mero v višini najmanj 20 %.

Procesne obresti (interés procesal), na katere se nanaša člen 576 zakona 1/2000 z dne 7. januarja 2000 o civilnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil), ki določa, da po izdaji sodbe ali odločbe na prvi stopnji, s katero je naloženo denarno plačilo, v korist upnika tečejo letne obresti po zakonski obrestni meri, povečani za dve odstotni točki, ali obrestni meri, o kateri sta se dogovorili stranki, ali obrestni meri, določeni s posebno zakonsko določbo.

3 Ali so po potrebi na voljo dodatne informacije o izračunavanju zakonskih obresti?

Obrestne mere so navedene na spletnem mestu iz prejšnjega odgovora.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

4 Ali je na voljo brezplačen spletni dostop do zgoraj navedene pravne podlage?

Da, na naslednjem naslovu:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres.

Zadnja posodobitev: 19/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.