Ränta

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Lagstadgad ränta regleras i § 1000 i den österrikiska civillagen (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Dröjsmålsränta regleras i § 1333 i civillagen och i § 456 i den österrikiska företagslagen (Unternehmensgesetzbuch, UGB) för affärstransaktioner mellan företag och mellan företag och offentligrättsliga juridiska personer.

§ 1000 i civillagen är tillämplig på ränta ”som föreskrivs i lag eller för vilken räntesatsen inte har fastställts”. I § 1000.2 i civillagen regleras dessutom de situationer i vilka ränta kan tas ut på ränta (sammansatt ränta).

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Enligt § 1000.1 i civillagen är den lagstadgade räntan 4 % per år. Detsamma gäller för lagstadgad dröjsmålsränta enligt § 1333.1 i civillagen jämfört med § 1000.1 samma lag. Denna räntesats är även tillämplig på ensidiga företagstransaktioner.

För affärstransaktioner mellan företag och mellan företag och offentligrättsliga juridiska personer uppgår dröjsmålsräntan vid sen betalning av förfallna fordringar till basräntan med ett tillägg av 9,2 procentenheter, enligt § 456 i företagslagen. Basräntesatsen för den aktuella halvårsperioden är den som var tillämplig den första kalenderdagen under den perioden. Basräntesatsen återfinns på den österrikiska riksbankens webbplats på http://www.oenb.at/en/, under ”Services”/”Interest rates and exchange rates”.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Enligt § 1000.2 i ABGB kan en borgenär kräva sammansatt ränta på en penningfordran om parterna uttryckligen har avtalat detta. Även utan ett sådant avtal mellan parterna kan sammansatt ränta på 4 % per år tas ut från den dag talan väcktes (när talan delgavs svaranden), om talan avser upplupen ränta. Österrikisk lagstiftning förbjuder inte sammansatt ränta.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Ovannämnda bestämmelser i den österrikiska civillagen och den österrikiska företagslagen är tillgängliga utan avgift (på tyska) på webbplatsen tillhörande den österrikiska förbundskanslerns kansli (Bundeskanzleramt) (http://www.ris.bka.gv.at/), under ”Bundesrecht”/”Bundesrecht konsolidiert”.

Senaste uppdatering: 05/06/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.