Ränta

Belgien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Lagstadgad ränta är den procentsats som används för att beräkna det extra belopp som en gäldenär måste betala om han eller hon inte har betalat sin fordringsägare i tid.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Lagstadgad ränta i tvistemål (mellan enskilda eller mellan enskilda och näringsidkare) beräknas genom påslag med 2 % till 12-månaders Euribor-räntesatsen (Euro Interbank Offered Rate).

Handelstransaktioner (dvs. transaktioner mellan näringsidkare och/eller företag) regleras av lagen av den 2 augusti 2002 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Om inte transaktionsparterna har kommit överens om något annat ska den räntan tillämpas (avtalsränta).

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Var sjätte månad justeras räntan för handelstransaktioner och meddelas i den belgiska officiella kungörelseorganet (webbplatsen för Belgisch staatsbladMoniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be).

Mer information finns på den federala ekonomimyndighetens webbplats (https://economie.fgov.be).

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Mer information kan hämtas gratis på den federala ekonomimyndighetens webbplats (https://economie.fgov.be).

Senaste uppdatering: 10/01/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.