Ränta

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Lagstadgad ränta föreskrivs i Bulgarien, men begreppet är för närvarande inte definierat i lag.

Enligt doktrinen avser ”lagstadgad ränta” sådan ränta som föreskrivs i lag men som inte har överenskommits (i sådana fall rör det sig om en sanktion). Lagstadgad ränta vid sen betalning (dröjsmålsränta) påförs vid sen fullgörelse av en betalningsskyldighet. När det gäller dröjsmålsränta på en ekonomisk skuld har fordringsägaren alltid rätt till ersättning till en lagstadgad räntesats efter förfallodagen (se första meningen i artikel 86.1 i lagen om skyldigheter och avtal [ZZD]). Högsta kassationsdomstolen (Varhoven kasatsionen sad) har utvecklat en enhetlig rättspraxis enligt vilken alla bristande fullgörelser av betalningsskyldigheter betraktas som sena betalningar och ger fordringsägaren rätt att begära ersättning för den förfallna betalningen, som enligt den allmänna bestämmelsen i artikel 86.1 i ZZD betraktas som lagstadgad ränta från och med förfallodagen. För betalningsskyldigheter med fastställd löptid anses gäldenärens betalning vara försenad när betalningsperioden har löpt ut. För betalningsskyldigheter utan någon fastställd förfallodag för fullgörandet anses gäldenärens betalning vara försenad när han eller hon delges av fordringsägaren, i enlighet med bestämmelsen i artikel 84.2 i ZZD. En fordran om lagstadgad ränta uppstår därför till följd av vissa omständigheter, som omfattar följande delar: ett kapitalbelopp har lånats, skulden har nått slutet på sin löptid och betalningsskyldigheten har inte fullgjorts, och föremålet för fordran är ersättning för den skada som det bristande fullgörandet orsakar, objektivt och logiskt sett. Räntefordran görs i samband med en annan fordran, men den är i viss utsträckning självständig i förhållande till huvudfordran, och de väsentliga delar som ger fordringsägaren rätt att inge en sådan fordran omfattar underlåtenhet att fullgöra en skyldighet, dvs. underlåtenhet att återbetala det kapitalbelopp som lånats.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Enligt artikel 86.1 i lagen om skyldigheter och avtal ska en gäldenär som inte fullgör en betalningsskyldighet betala ersättning till lagstadgad räntesats efter förfallodagen. Den lagstadgade räntesatsen fastställs av det bulgariska ministerrådet.

I enlighet med artikel 86.2 i ZZD och i syfte att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1) har ministerrådet antagit dekret nr 100 av den 29 maj 2012 om den lagstadgade räntesatsen för resterande skulder i bulgariska lev och i utländsk valuta (gällande från och med den 1 juli 2012, upphävd) och dekret nr 426 av den 18 december 2014 om den lagstadgade räntesatsen för resterande skulder (gällande från och med den 1 januari 2015), där den lagstadgade räntesatsen fastställs som den bulgariska centralbankens basränta för perioden efter förfallodagen plus 10 procentenheter. Den årliga lagstadgade räntesatsen vid sena betalningar är den bulgariska centralbankens basränta som gäller från och med den 1 januari eller den 1 juli under innevarande år plus tio procentenheter. Den dagliga lagstadgade räntesatsen vid sena betalningar är 1/360 av den årliga räntan. Gällande räntesats från och med den 1 januari under innevarande år avser årets första hälft, och den gällande räntesatsen från och med den 1 juli avser årets andra hälft.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Den bulgariska centralbanken offentliggör basräntan för perioden i fråga i det officiella kungörelseorganet och med tillämpning av en metod som fastställts av styrelsen. Basräntan och förändringar i denna offentliggörs på den bulgariska centralbankens webbplats: http://www.bnb.bg/ På webbplatsen anges också den metod som använts för fastställandet av basräntan.

Enligt artikel 10.3 i lagen om skyldigheter och avtal ska ränta på dröjsmålsränta (effektiv ränta) betalas enligt den bulgariska centralbankens regler. Inga sådana regler har dock offentliggjorts.

Enligt artikel 294.2 i handelslagen (Targovski zakon) kan en ränta behöva betalas på ränta när en handelstransaktion avslutas, om parterna uttryckligen har kommit överens om detta.

När en talan som rör fordran om lagstadgad ränta väcks i en handelsrättslig tvist ska denna åtföljas av dokumentation som innehåller de beräkningar som krävs för att fastställa det räntebelopp som fordras. Denna dokumentation, som avses i artikel 366 i civilprocesslagen (Grazjdanski protsesualen kodeks), är ett villkor för fordrans korrekthet, och om den inte lämnas in får käranden ett meddelande med en uppmaning att åtgärda denna brist inom en vecka från mottagandet av meddelandet. Om denna uppmaning inte följs har domstolen skäl att låta fordran om lagstadgad ränta återgå.

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Information om basräntan och förändringar i denna finns på engelska och bulgariska på den bulgariska centralbankens webbplats: http://www.bnb.bg/

Lagen om skyldigheter och avtal, handelslagen och övriga rättsakter som anges ovan finns på bulgariska på följande webbplats: https://lex.bg

Lagen om skyldigheter och avtal, handelslagen och ministerrådets dekret nr 426 av den 18 december 2014 om fastställande av lagstadgad räntesats vid sena betalningar finns även på bulgariska på följande webbplats: https://www.tita.bg/

Beloppet för lagstadgad ränta kan beräknas kostnadsfritt genom att ange det förfallna kapitalbeloppet och den tid som passerat efter förfallodagen i en av följande elektroniska räknare: https://www.calculator.bg/1/lihvi_zadaljenia.html eller http://balans.bg

Senaste uppdatering: 16/10/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.