Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Ränta

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Ja. Lagstadgad dröjsmålsränta är den ränta som en gäldenär med ekonomisk skuld måste betala på en utestående fordran. En gäldenär som underlåter att betala en ekonomisk skuld i tid är därför även skyldig att utöver grundbeloppet betala dröjsmålsränta.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

De allmänna bestämmelserna om lagstadgad ränta återfinns i artiklarna 29–31 i lagen om medborgerliga skyldigheter (Zakon o obveznim odnosima) (Kroatiens officiella kungörelseorgan Narodne Novine, NN, nr 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 och 29/18). Denna lag är tillämplig om inte särskild lagstiftning föreskriver annat för särskilda personer och skulder. Enligt denna lag ska den lagstadgade dröjsmålsräntan på skulder som följer av affärsavtal och avtal mellan en näringsidkare och en offentligrättslig person fastställas halvårsvis genom att den genomsnittliga räntesatsen för ett lån med en löptid på mer än ett år till icke-finansiella företag höjs med fem procentenheter, beräknat för den referensperiod som föregår den innevarande sexmånadersperioden, och med tre procentenheter för andra skulder.

Den genomsnittliga räntesatsen för referensperioden fastställs av Kroatiens centralbank (Hrvatska narodna banka). Banken är skyldig att offentliggöra räntesatsen i Narodne Novine den 1 januari respektive den 1 juli.

Den genomsnittliga räntesats som används för att beräkna den lagstadgade dröjsmålsräntan för innevarande sexmånadersperiod (från den 1 januari 2020 till den 30 juni 2020) är 3,11 %. För perioden från den 1 januari till den 30 juni 2020 är den lagstadgade räntan på skulder som följer av affärsavtal och avtal mellan en näringsidkare och en offentligrättslig person 8,11 %, och för andra skulder (t.ex. skulder som följer av kreditavtal och andra civilrättsliga avtal, utomkontraktuella förpliktelser – kompensation, obehörig vinst) 6,11 %.

Den särskilda lag i vilken den lagstadgade räntan för vissa skulder föreskrivs är lagen om finansiell verksamhet och ackordsuppgörelser (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (NN nr 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 och 78/15). Genom denna lag införlivades Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner i den nationella lagstiftningen. Lagen är tillämplig på försenade betalningar vid handelstransaktioner mellan företag och mellan företag och offentligrättsliga personer för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster mot betalning när den offentligrättsliga personen är gäldenär. Enligt denna lag motsvarar den lagstadgade dröjsmålsräntan för sena betalningar referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan är den genomsnittliga räntan på lån med en löptid på mer än ett år till icke-finansiella företag, beräknad för den referensperiod som föregår den innevarande sexmånadersperioden, minus tre procentenheter.

Den genomsnittliga räntesatsen för referensperioden fastställs av Kroatiens centralbank (Hrvatska narodna banka). Banken är skyldig att offentliggöra räntesatsen i Narodne Novine den 1 januari respektive den 1 juli.

Den räntesats som används för att beräkna den lagstadgade dröjsmålsräntan för innevarande sexmånadersperiod (från den 1 januari 2020 till den 30 juni 2020) är 0,11 %. För perioden från den 1 januari till den 30 juni 2020 är den lagstadgade dröjsmålsräntan vid försenade betalningar vid affärstransaktioner mellan företag och mellan företag och offentligrättsliga personer, där den offentligrättsliga personen är gäldenär, 8,11 %.

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Den genomsnittliga räntesatsen för referensperioden fastställs av Kroatiens centralbank (Hrvatska narodna banka). Banken är skyldig att offentliggöra räntesatsen i Narodne Novine den 1 januari respektive den 1 juli.

Narodne Novine kan nås genom att klicka på följande länk: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Narodne Novine kan nås utan kostnad genom att klicka på följande länk: https://narodne-novine.nn.hr/

Senaste uppdatering: 14/12/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.